โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "กรรมการกฤษฎีกา" 139ราย

  • วันที่ 23 เม.ย. 2562 เวลา 23:45 น.

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "กรรมการกฤษฎีกา" 139ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "กรรมการกฤษฎีกา"  จำนวน 139 ราย

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 62 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง "แต่งตั้งกรรมการกฤษฎีกา" ความว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการกฤษฎีกา จำนวน ๑๔๐ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นั้น เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวได้ครบกำหนดในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรเป็นกรรมการกฤษฎีกา จำนวน ๑๔๐ ราย ตามมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการกฤษฎีกา จำนวน ๑๔๐ ราย ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งว่า นายศิริ เกวลินสฤษดิ์ ได้ถึงแก่อนิจกรรม ระหว่างนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกา จึงขอพระราชทานพระราชานุญาต ถอนชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากการเป็นกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้ สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตถอนชื่อบุคคลดังกล่าวตามที่เสนอ จึงมีบุคคลที่ได้รับพระราชทาน พระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกา จำนวน ๑๓๙ ราย

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ