บิ๊กตู่รอด! ผู้ตรวจฯชี้เป็นแคนดิเดตนายกฯได้ไม่ผิดกฎหมาย

  • วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 13:17 น.

บิ๊กตู่รอด! ผู้ตรวจฯชี้เป็นแคนดิเดตนายกฯได้ไม่ผิดกฎหมาย

ผู้ตรวจการแผ่นดินชี้ "ประยุทธ์" ไม่มีสถานะเป็น "เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ" สามารถถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกฯได้ไม่ผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 62 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีการเสนอชื่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น ที่ประชุมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยร่วมกันเห็นว่า มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาเบื้องต้นว่า

1.คำร้องนี้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่ ซึ่งเห็นว่าคำร้องนี้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่จะพิจารณาดำเนินการต่อไปได้

2.กรณีร้องเรียนว่าพล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีลักษณะต้องห้ามมิให้เสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 160 (6) ประกอบมาตรา 98 วงเล็บ 15 ของรัฐธรรมนูญ 2560 หรือไม่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยว่า คำว่า “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” ต้องมีลักษณะ 1.ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย 2.มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ หรือปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย และปฏิบัติงานประจำ 3.อยู่ในบังคับบัญชา หรือในกำกับดูแลของรัฐ 4.มีเงินเดือนค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนตามกฎหมาย ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ เข้าข่าย 2 องค์ประกอบใน ข้อ 2 และข้อ 4

นายรักษเกชา กล่าวต่อว่า เมื่อวินิจฉัยแล้วถึงแม้ว่าจะมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ หรือหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และปฏิบัติงานประจำ โดยมีเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตามกฎหมายก็ตาม แต่เงินเดือนดังกล่าว ได้มาจากการได้รับแต่งตั้งโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้พล.อ.ประยุทธ์ เป็นหัวหน้า คสช. ซึ่งมิใช่เป็นการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย

ดังนั้นหากเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเข้าควบคุมอำนาจการปกครองของประเทศ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงของชาติ อันเป็นการเข้ามาควบคุมอำนาจการปกครองประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไป แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งหัวหน้า คสช.มิได้มีสถานะตำแหน่งหน้าที่ หรืออำนาจงาน ทำนองเดียวกันกับพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

ดังนั้นพล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้า คสช.จึงมิได้มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ดังที่ผู้ร้องเรียนกล่าวอ้าง

ส่วนกรณีที่ร้องเรียนว่า กกต.ประกาศรับรองรายชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ของพรรคพลังประชารัฐ เมื่อเห็นแล้วว่าพล.อ.ประยุทธ์ มิได้มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐดังที่ได้พิจารณามาแล้วข้างต้น กกต.จึงสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย ไม่มีเหตุให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน จะต้องเสนอเรื่องขอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครอง ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงขอวินิจฉัยให้ยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยหลังจากนี้ จะแจ้งให้กับผู้ร้องทราบต่อไป”นายรักษเกชา ระบุ

สำหรับคำร้องดังกล่าวมาจากกรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีพรรคพลังประชารัฐ เสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 88 และ 89 และมาตรา 160 ประกอบมาตรา 98 (15) หรือไม่ ในตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนตามกฎหมาย จะถือว่าเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นแคนดิเดตนายกฯ เพราะถือว่าเป็น “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ”

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Nytive

ข่าวอื่นๆ