ดันกฎหมายตั้งตำรวจศาลมีอำนาจจับคนหนีคดี

วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 13:10 น.
ดันกฎหมายตั้งตำรวจศาลมีอำนาจจับคนหนีคดี
ดันร่างพ.ร.บ.เจ้าพนักงานตำรวจศาล มีอำนาจร่วมจับกุมคนหนีคดี คุมความสงบภายในศาล สนช.มีมติรับหลักการวาระแรกแล้ว

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเสียงข้างมาก 154 ต่อ 1 คะแนน รับหลักการแห่งร่างพ.ร.บ.เจ้าพนักงานตำรวจศาล พร้อมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน 17 คน มีกำหนดพิจารณาให้เสร็จภายใน 45 วัน

ทั้งนี้ ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้มีเจ้าพนักงานตำรวจศาล โดยมีอำนาจหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินในบริเวณศาล ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในบริเวณศาลและอาคารสถานที่ของสำนักงานศาลยุติธรรมในกรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถแจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจดำเนินการได้ทันท่วงที

ขณะเดียวกัน ให้ปฏิบัติตามคำสั่งศาลในการแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วหนีหรือจะหลบหนี หรือถ้ามีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้ทันท่วงที ก็ให้มีอำนาจจับผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นก็ได้ และเมื่อจับได้แล้ว ให้นำผู้ถูจับไปยังศาลโดยเร็ว

นอกจากนี้ เมื่อศาลได้ออกหมายจับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกคำสั่งศาล ศาลอาจมีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานตำรวจศาลเป็นผู้จัดการตามหมายจับ และหากศาลเห็นสมควร ศาลอาจให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้จัดการตามหมายจับด้วยโดยมีเจ้าพนักงานตำรวจศาลเป็นผู้สนับสนุนก็ได้

ที่สำคัญเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สำนักงานศาลยุติธรรมได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และกฎหมายว่าด้วยควบคุมยุทธภัณฑ์เช่นเดียวกับราชการทหารและตำรวจตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ การมีและการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง สิ่งเทียมอาวุธปืน และยุทธภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกำหนด

บทความแนะนำ