สนช.ดันร่างกฎหมายให้ทหารยศ "พลตรี" มีสถานะเท่า "อธิบดี"

วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 17:19 น.
สนช.ดันร่างกฎหมายให้ทหารยศ "พลตรี" มีสถานะเท่า "อธิบดี"
สนช.ดันร่างกฎหมายให้ "ทหารยศพลตรี" มีสถานะเท่ากับ "อธิบดี" หวังให้เข้าดำรงตำแหน่ง "องค์กรอิสระ" ได้ตามรัฐธรรมนูญ ขณะที่ประชาชนค้านผ่านเว็บไซต์97%

พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิกสนช. ในฐานะรองประธานกมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน สนช.กล่าวถึงกรณีส่วนราชการเตรียมเสนอร่างพ.ร.บ.การเทียบตำแหน่งของข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน ที่มีสาระสำคัญกำหนดให้ข้าราชการทหารระดับพล.ต.มีสถานะเทียบเคียงกับตำแหน่งอธิบดี เพื่อให้มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระได้ตามรัฐธรรมนูญ โดยเตรียมนำเสนอเข้าสู่ครม.ว่า นอกจากร่างพ.ร.บ.การเทียบตำแหน่งของข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือนที่ส่วนราชการเสนอมาแล้ว ในส่วนของสมาชิกสนช.ยังได้เสนอร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวเทียบเคียงมาด้วยเช่นกัน โดยได้นำมาสอบถามความเห็นในที่ประชุมกมธ.บริหารราชการแผ่นดินในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายละเอียดคล้ายกับร่างที่ส่วนราชการเสนอมา

พล.อ.สมเจตน์ กล่าวว่า แต่ร่างฉบับที่สนช.เสนอมาจะมีรายละเอียดกำหนดเพิ่มเติมว่า นอกจากต้องเป็นข้าราชการทหารระดับพล.ต.แล้ว ยังต้องดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยอีกด้วย ไม่ได้หมายความว่า ใครที่เป็นพล.ต.จะได้รับการเทียบเท่าเป็นอธิบดีทุกคน ซึ่งระดับพล.ต.ที่เป็นหัวหน้าหน่วยด้วย มีจำนวนไม่เยอะ ยิ่งถ้ามีเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญกำหนดว่า ผู้จะดำรงตำแหน่งเป็นองค์กรอิสระจะต้องดำรงตำแหน่งอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการไม่ต่ำกว่า 5ปีด้วยแล้ว ยิ่งทำให้พล.ต.ที่จะไปเป็นองค์กรอิสระได้ไม่ได้มีมากมายเลย จึงไม่เกี่ยวกับการมีเจตนาให้ทหารเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระมากขึ้น แต่ต้องการให้การตีความมีความชัดเจน เพื่อให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการทหาร อย่างไรก็ตามร่างฉบับที่สนช.เสนอมานี้ เพิ่งอยู่ในชั้นกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นเท่านั้น ยังไม่ได้เสนอเข้าสู่ครม.แต่อย่างใด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนร่างพ.ร.บ.การเทียบตำแหน่งของข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือนพ.ศ.... ที่ส่วนราชการเป็นผู้นำเสนอนั้น ได้มีการนำร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวไปสอบถามความเห็นจากประชาชนผ่านทางเว็ปไซต์ www.senate.go.th ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ระหว่างวันที่1-15 พ.ค. 2561 มีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น จำนวน 220 คน ปรากฏว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 214 คนหรือ 97 % ไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาในร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว

ส่วนใหญ่มองว่า เกรงว่าจะเป็นการให้ทหารเข้าแฝงตัวเข้ามาก้าวก่ายองค์กรอิสระ ไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย ถ้าให้พล.ต.เทียบเท่าอธิบดีได้เท่ากับกองทัพมีอธิบดีนับพันคน เกรงจะเป็นการแทรกแซงของทหารในองค์กรต่างๆ และบางส่วนเห็นว่าข้าราชการทหารระดับหัวหน้าส่วนราชการน่าจะมีเพียงผบ.ทหารสูงสุด และผบ.เหล่าทัพ ไม่ควรหมายความรวมถึง กรมกองต่างๆในสังกัดกระทรวงกลาโหม หากจะให้ทหารยศพล.ต.เทียบเคียงกับระดับอธิบดีได้ ควรกำหนดให้ตำแหน่งข้าราชการอื่นๆ เช่น ตำรวจ อัยการ ศาล รัฐวิสาหกิจ เทียบเคียงกันได้ด้วย