นัดลงมติ23พ.ค.นี้ กฎหมายเลือกสว.

วันที่ 03 พ.ค. 2561 เวลา 06:50 น.
นัดลงมติ23พ.ค.นี้ กฎหมายเลือกสว.
ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติร่างกฎหมาย สว. พร้อมอภิปรายปมกฎหมายเลือกตั้ง สส.และคำสั่ง คสช. 53/2560 ขัด รธน.หรือไม่ วันที่ 23 พ.ค.

ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญ (รธน.) เมื่อวันที่ 2 พ.ค.ได้มีคำสั่งนัดลงมติร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในวันที่ 23 พ.ค. 2561

ทั้งนี้ สนช. 30 คน ได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในบทเฉพาะกาล ที่มีกำหนดให้มีที่มา สว. 2 ประเภท วิธีสรรหา สว. ด้วยการเลือกตรงจากคนกลุ่มอาชีพเดียวกัน และการลดกลุ่มผู้สมัคร สว.เหลือ 10 กลุ่มอาชีพ ขณะที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้มี 20 กลุ่ม และเลือกไขว้กัน

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญยังได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง สส.ตามที่สมาชิก สนช.27 คนขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งศาลได้กำหนดประเด็นและอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย และนัดอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยต่อในวันที่ 23 พ.ค.

นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังได้พิจารณา เรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 140 และมาตรา 141 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 53/2560 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งศาลพิจารณาความเห็นเป็นหนังสือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้วมี คำสั่งรับรวมไว้ในสำนวน

สำหรับกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. มีหนังสือขอขยายระยะเวลาในการส่งความเห็นเป็นหนังสือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นวันที่ 11 พ.ค.นั้น ศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาตามคำขอ และนัดอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในวันพุธที่ 23 พ.ค.