รัฐบาลออกกฎเหล็กคุมอปท.ก่อหนี้

วันที่ 03 เม.ย. 2561 เวลา 08:27 น.
รัฐบาลออกกฎเหล็กคุมอปท.ก่อหนี้
รัฐบาลตีกรอบ อปท.กู้เงิน มุ่งใช้ 3 ด้าน หวังคุมวินัยการเงินการคลัง ย้ำกู้ได้มีภาระหนี้ไม่เกิน 15% ของรายได้

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ซึ่งจะเป็นแนวทางปฏิบัติการกู้ยืมของ อปท.ให้เกิดความชัดเจน  เนื่องจากที่ผ่านมาแต่ละ อปท.มีกฎหมายจัดตั้งของตัวเอง ซึ่งให้อำนาจในการกู้เงิน แต่ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่เป็น กรอบวินัยการเงินการคลัง

สำหรับสาระสำคัญของเงื่อนไขได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการกู้เงินเพื่อใช้จ่ายใน 3 ด้าน คือ โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การปรับโครงสร้างหนี้ และกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้ทำได้ เฉพาะสถานธนานุบาลของท้องถิ่นเท่านั้น

ด้านกรอบเพดานการกู้เงินนั้น อปท.จะกู้เงินได้ก็ต่อเมื่อมีภาระชำระหนี้ในแต่ละปีไม่เกิน 15% ของรายได้เฉลี่ยประเมินจากปีปัจจุบันและย้อนหลัง 2 ปี แต่จะกู้เกินเพดานนี้ได้หากเป็น การกู้เพื่อลงทุน อปท.สามารถรับภาระชำระหนี้ และไม่กระทบกับรายจ่ายประจำ ส่วนสกุลเงินที่กู้จะเป็น เงินบาทหรือสกุลต่างประเทศก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนการบริหารหนี้ การทำประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ที่รัฐบาลจะไม่ค้ำประกันหนี้ให้ อปท. รวมทั้งไม่รับผิดชอบหรือตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าว แต่ อปท.สามารถหาการค้ำประกันจากหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายได้

สำหรับการกำกับดูแลจะมีความ ใกล้ชิดมากขึ้น โดยระเบียบกำหนดให้ อปท.ที่จะกู้เงินต้องจัดให้มีแผนการเงินประจำปี มีระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐาน