มติสนช.เห็นชอบ14ตุลาการศาลปค.สูงสุด

วันที่ 23 ก.พ. 2561 เวลา 16:08 น.
มติสนช.เห็นชอบ14ตุลาการศาลปค.สูงสุด
มติเสียงข้างมากสนช.เห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่ง14ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเสียงข้างมากเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน 14 คน ประกอบด้วย

1.นางสายสุดา เศรษฐบุตร ได้รับความเห็นชอบ 133 คะแนน 2.นายวุฒิ มีช่วย ได้รับความเห็นชอบ 120 คะแนน 3.นายฤทัย หงส์สิริ ได้รับความเห็นชอบ 155 คะแนน 4.นางสุกัญญา นาชัยเวียง ได้รับความเห็นชอบ 157 คะแนน   5.นายกิตดนัย ธรมรัช ได้รับความเห็นชอบ 157 คะแนน 6.นายอำพน เจริญชีวินทร์ ได้รับความเห็นชอบ 132 คะแนน 7.นายไชยวัฒน์ ธำรงศรีสุข ได้รับความเห็นชอบ 156 คะแนน

8.นายประสาน บางประสิทธิ์ ได้รับความเห็นชอบ 159 คะแนน 9.นายโสภณ บุญกูล ได้รับความเห็นชอบ 157 คะแนน 10. นายจักริน วงศ์กุลฤดี ได้รับความเห็นชอบ 136 คะแนน 11.นางศิริวรรณ จุลโพธิ์ ได้รับความเห็นชอบ 156 คะแนน           12.นายประวิทย์ เอื้อนิรันดร์ ได้รับความเห็นชอบ 156 คะแนน 13.นายจิรศักดิ์ จิรวดี ได้รับความเห็นชอบ 135 คะแนน และ 14.นายธีรรัฐ อร่ามทวีทอง ได้รับความเห็นชอบ 158 คะแนน