ส่งร่างแก้ไขกฎหมายเพื่อปฏิรูปตำรวจให้รัฐบาลแล้ว

วันที่ 27 ธ.ค. 2560 เวลา 14:44 น.
ส่งร่างแก้ไขกฎหมายเพื่อปฏิรูปตำรวจให้รัฐบาลแล้ว
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ส่งร่างแก้ไขพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติให้รัฐบาลแล้ว เปิดทางปรับปรุงโครงสร้าง

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานคณะกรรมการด้านสื่อสารกับสังคม ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ที่มี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการ ได้พิจารณาถึงเรื่องข้อเสนอเกี่ยวกับการบริหารบุคคลที่จะต้องเสนอให้รัฐบาล โดยเฉพาะการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ซึ่งรัฐบาลต้องการให้เสร็จภายในสิ้นปี2560  ฉะนั้นวันนี้จึงเป็นการพิจารณาขั้นตอนสุดท้ายเกี่ยวกับการเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ... และขณะนี้พล.อ.บุญสร้างได้ลงนามในหนังสือเสนอให้กับรัฐบาลแล้ว เช่น การปรับปรุงโครงสร้างอำนาจคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ตช.) ให้เป็นองค์กรกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ตำรวจ อีกทั้งยกเลิกอำนาจการคัดเลือกแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ส่วนเรื่องคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ให้เป็นองค์กรกำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคล และตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งมีอำนาจในการพิจารณาคัดเลือกผบ.ตร. ซึ่งการปรับปรุงในครั้งนี้เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภารกิจของตำรวจ

"สำหรับโครงสร้างของ ก.ต.ช. ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ  และมีปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ขณะที่ผบ.ตร.เป็นกรรมการ และเลขานุการ ส่วนโครงสร้าง ก.ตร. ประกอบด้วย ผบ.ตร. เป็นประธานกรรมการ และมีเลขาธิการ ก.พ. จเรตำรวจแห่งชาติ และรองผบ.ตร. เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการตำรวจเข้ามาเป็นกรรมการในการพิจารณาตำแหน่งผบ.ตร. ก่อนนำเสนอให้กับนายกรัฐมนตรีด้วย"