สนช.เห็นชอบกม.ส่งเสริมการลงทุน

วันที่ 24 พ.ย. 2559 เวลา 14:36 น.
สนช.เห็นชอบกม.ส่งเสริมการลงทุน
มติสนช.เห็นชอบกม.ส่งเสริมการลงทุน ยกเว้นภาษีได้ไม่เกิน 13 ปี

วันที่ 24 พ.ย. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์ 196 เสียงเห็นชอบให้ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุนได้รับการประกาศใช้เป็นกฎหมาย

สำหรับสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว คือ การกำหนดให้กิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะพึงให้การส่งเสริมการลงทุนได้ ต้องเป็นกิจการที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กิจการที่ใช้ทุนแรงงานหรือบริการในอัตราสูง หรือกิจการที่ใช้ผลิตผลการเกษตร หรือทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ ซึ่งคณะกรรมการฯเห็นว่ากิจการนั้นยังไม่มีในราชอาณาจักร หรือมีในราชอาณาจักรไม่เพียงพอ หรือ กรรมวิธีการผลิตยังไม่ทันสมัย

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพและการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน สำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง หรือ กิจการวิจัยและพัฒนา ตามที่คณะกรรมการฯประกาศกำหนด คณะกรรมการฯอาจอนุญาตให้ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดไม่เกิน 13 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น