ประกาศ16ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนั่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

วันที่ 18 พ.ย. 2558 เวลา 19:32 น.
ประกาศ16ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนั่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกาศ 16 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด รวมจำนวน 16 ราย ผ่านเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อดังกล่าวจะเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อให้นายกรัฐมนตรีนำรายชื่อดังกล่าวเสนอขอความเห็นชอบต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้ว นายกรัฐมนตรีจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดต่อไป

สำหรับรายชื่อทั้ง 16 รายมีดังนี้