ถอดยศ-ยึดเครื่องราชฯ "พิสิฐศักดิ์" อดีตรองผู้บังคับหน่วยทหารมหาดเล็ก

วันที่ 09 พ.ย. 2558 เวลา 17:57 น.
ถอดยศ-ยึดเครื่องราชฯ "พิสิฐศักดิ์" อดีตรองผู้บังคับหน่วยทหารมหาดเล็ก
โปรดเกล้าฯถอดยศทหาร "พิสิฐศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา"  อดีตรองผู้บังคับหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภฯ พร้อมเรียกคืนเครื่องราชฯ เหตุแอบอ้างเป็นภัยต่อสถาบัน

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ปลด พลตรี พิสิฐศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้บังคับหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ออกจากราชการ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งพักราชการ เนื่องจากกระทําผิดวินัยทหารประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงกระด้างกระเดื่อง ขัดพระราชบัณฑูร ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งผู้บังคับบัญชา แอบอ้างพระราชกระแสใช้อํานาจหน้าที่ในทางมิชอบ หาผลประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้องเป็นภัยต่อความมั่นคงสถาบัน

ทั้งนี้ ตามข้อ 4 ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตําแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ. 2502 และข้อ 2 ของระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา ที่บุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

ที่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/290/1.PDF

ภาพจาก https://plus.google.com/117053281484140213906/about