มติสนช.เห็นชอบ "นครินทร์"เป็นตุลาการศาลรธน.

วันที่ 09 ต.ค. 2558 เวลา 12:14 น.
มติสนช.เห็นชอบ "นครินทร์"เป็นตุลาการศาลรธน.
สนช. พิจารณาลับ เห็นชอบ “นครินทร์ เมฆไตรรัตน์” เป็นตุลาการศาลรธน.คนใหม่

วันที่ 9 ต.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์อื่น จำนวน 1 คน แทน นายเฉลิมพล เอกอุรุ ที่ครบวาระ เนื่องจากอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)   2557 ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีพล.อ.อู๊ด เบื้องบน เป็นประธาน ได้พิจารณาเสร็จแล้ว โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ คือนายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเป็นการประชุมลับใช้เวลาเพียง 10 นาที        จากนั้นนายสมชาย แสวงการ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ สนช. (วิป สนช.) ได้เสนอให้ลงมติลับด้วยการใช้เครื่องออกเสียง ซึ่งผลปรากฏว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 158 ต่อ 6 งดออกเสียง 4 ให้นายนครินทร์ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่