สวนดุสิตเปิดโพลผลงานกระทรวงที่ประชาชนปลื้ม

  • วันที่ 29 มี.ค. 2558 เวลา 09:42 น.

สวนดุสิตเปิดโพลผลงานกระทรวงที่ประชาชนปลื้ม

โพลดุสิตเผยผลสำรวจผลงานรัฐบาลแต่ละกระทรวงที่ประชาชนชื่นชอบ ก่อนรัฐแถลงผลงาน6เดือนเม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศต่อกรณี “ผลงานรัฐบาลแต่ละกระทรวงที่ประชาชนชื่นชอบ” หลังจากรัฐบาลได้มีการมอบหมายให้แต่ละกระทรวงดำเนินงานตามนโยบายเพื่อเป็นการขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งในเดือนเม.ย.จะมีการแถลงผลงาน 6 เดือนของรัฐบาล โดยสำรวจประชาชนจำนวน 1,612 คน ระหว่างวันที่ 20-28 มี.ค.

สรุปผลเป็นรายกระทรวงได้ ดังนี้

1.กระทรวงกลาโหม ดูแลความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง 58.33% ปราบปรามยาเสพติดผู้มีอิทธิพล 22.92%กิจกรรมคืนความสุขให้คนไทย 18.75%

2.กระทรวงการคลัง ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 4 –10% 47.06% ผลักดันกฎหมายจัดเก็บภาษีต่างๆ 41.16% ปล่อยเงินกู้ ธกส. ช่วยชาวนา 11.78%

3.กระทรวงการต่างประเทศ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 67.65%ประสานช่วยเหลือแรงงานกลับไทย 20.59% ให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ 11.76%

4.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ 59.54% โครงการท่องเที่ยววิถีไทย 2558 26.19% สนับสนุนด้านกีฬา/ฟุตบอล 14.27%

5.กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ป้องกันการค้ามนุษย์ 45.83% ช่วยเหลือเด็ก/คนชรา 29.17% เพิ่มเบี้ยยังชีพคนชรา/คนพิการ 25.00%

6.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พักชำระหนี้เกษตรกร 51.65% จ่ายเงินจำนำข้าวให้ชาวนา 29.67%ผลักดันส่งเสริมสินค้าเกษตร 18.68%

7.กระทรวงคมนาคม โครงการรถไฟฟ้า/รถไฟความเร็วสูง 53.33% รถเมล์-รถไฟฟรี/ทางด่วนฟรี 30.26% ขยาย-ปรับปรุงเส้นทางการจราจร 16.41%

8.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ปลูกป่า อนุรักษ์ธรรมชาติ 38.89% จัดระเบียบอุทยาน-ชายหาด 31.48% การจัดการขยะตาม RoadMap 29.63%

9.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เร่งเปิดประมูล 3G/4G 46.97% โครงการ Wi-Fi ฟรี 31.80% ควบคุมเว็บไซต์ไม่เหมาะสม 21.23%

10. กระทรวงพลังงาน ลดราคาน้ำมัน 55.56% จัดหาพลังงานทดแทน/โซลาร์เซลล์ 37.96% กองทุนน้ำมัน 6.48%

11.กระทรวงพาณิชย์ สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด 58.18% กระตุ้นส่งเสริมการส่งออก 25.46% ส่งเสริมการขายสินค้าเกษตร 16.36%

12.กระทรวงมหาดไทย ปราบปรามยาเสพติดผู้มีอิทธิพล 45.45% ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 31.82% ศูนย์ดำรงธรรม 22.73%

13.กระทรวงยุติธรรม ส่งเสริมความยุติธรรมเสมอภาค 38.71% พิจารณาคดีทุจริตคอร์รัปชัน 35.48% เสนอแก้ไขกฎหมาย 25.81%

14.กระทรวงแรงงาน ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท 54.26%การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 35.10% การพัฒนาฝีมือแรงงาน 10.64%

15.กระทรวงวัฒนธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย 48.00% สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 36.00% จัดงานตามเทศกาลสำคัญต่างๆ 16.00%

16.กระทรวงวิทย์ฯและเทคโนโลยี ละเมิดสิทธิทางปัญญา 57.14% สนับสนุนงานวิจัยภาครัฐ-เอกชน 28.57% ประดิษฐ์คิดค้นผลงานนวัตกรรม 14.29%

17.กระทรวงศึกษาธิการ เรียนฟรี 15 ปี 56.06% เงินกู้ กยศ. 27.27% ปฏิรูปการศึกษา 16.67%

18.กระทรวงสาธารณสุข 30 บาทรักษาทุกโรค 78.63%หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 13.68% ป้องกันโรคระบาด/อีโบล่า 7.69%

19.กระทรวงอุตสาหกรรม งานแสดงสินค้า 41.18% พัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ 35.29% เร่งรัดให้ได้ใบอนุญาตตั้งโรงงานฯ 23.53%

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ