สปช.เห็นชอบรายงานวิสัยทัศน์อนาคตประเทศไทย

วันที่ 26 ม.ค. 2558 เวลา 16:07 น.
ที่ประชุมสปช. เห็นชอบรายงานการจัดทำวิสัยทัศน์และการออกแบบอนาคตประเทศไทย

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ที่มีนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธาน สปช. ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ได้เข้าสู่วาระการพิจารณารายงานการจัดทำวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญจัดทำวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย นำเสนอต่อที่ประชุม โดยมีสาระสำคัญ 32 ประเด็นปฏิรูป และ 7 หัวข้อพัฒนา อาทิ การป้องกันการทุจริต การปฏิรูประบบพรรคการเมือง กระบวนการยุติธรรม ระบบการศึกษา การพัฒนาคุณภาพคน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และปัญหาของประเทศ เป็นต้น

ส่วนวาระการพัฒนา อาทิ เรื่องแรงงานข้ามชาติ ศูนย์การความเป็นเลิศ การวิจัยนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ ซึ่งที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางเป็นเวลานานกว่า  2 ชั่วโมง ก่อนให้สมาชิกลงมติเห็นชอบรายงานการจัดทำวิสัยทัศน์ฯ ด้วยคะแนน 197 ต่อ 2 งดออกเสียง 3 คะแนน พร้อมส่งรายงานดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการฯที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป