ครม.ตั้งผู้ตรวจกระทรวงการคลังใหม่

  • วันที่ 25 มิ.ย. 2556 เวลา 22:15 น.

ครม.ตั้งผู้ตรวจกระทรวงคลังใหม่ พร้อมตั้ง “กฤษฎา-สมบัติ”นั่งกรรมการธอส.แทนตำแหน่งที่ออก

ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง แทนตำแหน่งที่ว่าง  คือ นายสุทธิชัย สังขมณี รองอธิบดีกรมสรรพากร และนายราฆพ ศรีศุภอรรถ รองอธิบดีกรมศุลกากร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง

นอกจากนี้ ครม. ยังมีมติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แทนกรรมการที่ลาออก ได้แก่ นายกฤษฎา มาลีวงศ์ และนายสมบัติ อยู่เมือง ดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในคณะกรรมการ ธอส. ทั้งนี้ ยังมีมติแต่งตั้งกรรมการอื่นเพิ่มเติมอีก 1 คน เพื่อให้คณะกรรมการธอส. ครบจำนวนตามกฎหมายกำหนด ได้แก่ นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง กรรมการอื่นเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม สำหรับนายกฤษฎา และนายสมบัติ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2556 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ส่วนนายนรวิชญ์ ให้มีผลตั้งแต่ 25 มิ.ย.2556 โดยมีวาระเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการที่ครม. ได้แต่งตั้งไว้แล้วเมื่อวันที่ 25 ต.ค.2554 ที่ผ่านมา

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ