การบันทึกสถิติโลก Guinness World Record ของไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก

วันที่ 27 ก.ค. 2564 เวลา 09:54 น.
การบันทึกสถิติโลก Guinness World Record ของไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก
โดย ดร.สมศักดิ์ วัฒนปฤดา

*****************************

บนพื้นแผ่นดินไทยแห่งนี้ ยังมีสิ่งมหัศจรรย์มากมายที่เป็นที่สุดในโลกที่รอคอยการค้นพบ และบันทึกสถิติให้เป็นที่ประจักษ์ เพระโลกของเราผ่านกาลเวลามาเนิ่นนาน หลักฐานทางธรณีวิทยาได้ทิ้งร่องรอยให้เราสืบค้นความเป็นมาของโลกซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ต่อไป เพราะอดีตเป็นตัวกำหนดปัจจุบัน และปัจจุบันคือตัวกำหนดอนาคต

มนุษย์เกิดและอาศัยอยู่ในโลกนี้ในช่วงเวลาที่น้อยนิดเมื่อเทียบกับอายุของโลก และสิ่งมีชีวิตอื่นที่เคยครองโลกมาก่อน ซากดึกดำบรรพ์หลายชนิดที่พบปรากฎในประเทศไทย ทั้งซากไดโนเสาร์ สัตว์ทะเลขนาดเล็ก รวมถึงสิ่งที่คงเหลืออยู่ของพืชดึกดำบรรพ์ ล้วนเป็นสิ่งที่บ่งบอกวิวัฒนาการของโลกทั้งสิ้น ไม้กลายเป็นหินเป็นซากดึกดำบรรพ์อีกชนิดหนึ่งที่บันทึกเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกไว้ นับเป็นโชคดีของคนไทยที่เราได้มีโอกาสเป็นเจ้าของป่าดึกดำบรรพ์แห่งหนึ่ง ที่มีต้นไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก ที่ถูกค้นพบเมื่อ 18 ปีที่แล้ว ณ อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย จังหวัดตาก ไม้กลายเป็นหินต้นที่ 1 ที่ถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2546 และมีความยาวถึง 72.22 เมตร เทียบเท่าตึก 20 ชั้น ซึ่งสูงกว่าภูเขาทอง วัดสระเกศ ซึ่งมีความสูง 59 เมตร และต่ำกว่าพระปรางค์วัดอรุณที่มีความสูง 82 เมตร เพียง 10 เมตร ไม้กลายเป็นหินต้นที่ 1 ดังกล่าวนั้น เป็นต้นทองบึ้ง ซึ่งไม่พบในภาคเหนือของไทยในปัจจุบัน แต่พบในพื้นที่ป่าดิบชื้นในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย และคาบสมุทรมลายู ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในช่วงกว่า 120,000 ปีที่ผ่านมา ที่ป่าดึกดำบรรรพ์แห่งนี้เคยยึดครองพื้นที่จังหวัดตากเมื่อในอดีต

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) ได้ตระหนักถึงมรดกทางธรณีวิทยาที่ทรงคุณค่าของไม้กลายเป็นหิน และได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรธรณีดำเนินการบันทึกสถิติโลกไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกใน Guinness World Record ซึ่งกรมทรัพยากรธรณี ได้ดำเนินการตรวจสอบและพบว่า ไม้กลายเป็นหินที่ครองสถิติโลกที่มีความยาวที่สุดในโลกปัจจุบันเป็นของไม้กลายเป็นหินที่พบที่ เมือง Qitai มณฑลซินเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความยาว 38 เมตร จึงได้ประสานงานกับสำนักงานของ Guinness World Record ยื่นเอกสารขอบันทึกสถิติโลกใหม่ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก ให้เป็นปัจจุบัน และได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกรมทรัพยากรธรณี หน่วยงานราชการในจังหวัดตาก และสถาบัน Guinness World Record เพื่อเตรียมการยื่นข้อเสนอรับรองสถิติโลกอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรมรดกทางธรณีของประเทศในครั้งนี้ จากกลุ่มบริษัท ปตท. และ บริษัท ปตท. สผ. ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยที่มีบทบาทในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศตลอดมา

เพื่อเป็นการเผยแพร่ความสำคัญของไม้ตาก: ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้วิวัฒนาการของโลกที่สำคัญ เป็นอดีตที่ทำให้เราเข้าใจถึงความเป็นไปในโลกปัจจุบัน และเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความตระหนักให้ชุมชนภาคภูมิใจในมรดกทางธรรมชาติของพื้นที่ที่จะได้รับการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ให้มีความหวงแหนและมีความภาคภูมิใจที่จะได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี กลุ่มบริษัท ปตท. และบริษัท ปตท.สผ. จึงได้ร่วมกันจัดการเสวนาออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ในการประชุมวิชาการธรณีไทยประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นการประชุมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีของประเทศในวันที่ 4 สิงหาคม 2564

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ไม้ตากเป็นที่รู้จักในระดับประเทศและระดับโลก สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันอนุรักษ์ พัฒนา และบริหารจัดการมรดกทางธรรมชาติ ตลอดจนผลักดันให้อุทยานธรณีจังหวัดตากมีชื่อเสียงพร้อมได้รับการสนับสนุนให้เป็นอุทยานธรณีระดับโลกตามมาตรฐานของ UNESCO สร้างมูลค่าเพิ่มของแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่ภายหลังเหตุการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าสงบลง และส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เชื่อมโยงกับมรดกทางธรณีวิทยาและอุทยานธรณีเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ต่อไป