อัพเดท 105 สถานที่เสี่ยงทั่วประเทศ!! เช็กตัวเองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังอาการ COVID-19

วันที่ 29 มี.ค. 2563 เวลา 08:05 น.
อัพเดท 105 สถานที่เสี่ยงทั่วประเทศ!! เช็กตัวเองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังอาการ COVID-19
เช็กตัวเองและผู้เกี่ยวข้องตามวัน เวลา 105 สถานที่เสี่ยง COVID-19 ประกาศจากศูนย์ปฏิบัติภารกิจภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรื่องสถานที่ชุมนุมชนที่มีการประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอาการตนเอง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด / กรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสำนักอนามัย กทม. สามารถแจ้งสถานที่ที่ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการเฝ้าระวังอาการตนเองต่อกรมควบคุมโรค เพื่อเพิ่มจำนวนสถานที่ได้ ผ่านทางสถานบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) หรือสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ที่รับผิดชอบในพื้นที่

ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติภารกิจภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สรุปข้อมูล ณ วันที่28 มีนาคม 2563 เวลา 11:00 น.