เทคโนโลยีเอไอ ขับเคลื่อนวงการแพทย์

  • วันที่ 03 ม.ค. 2562 เวลา 21:20 น.

เทคโนโลยีเอไอ ขับเคลื่อนวงการแพทย์

ปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีสำคัญที่จะเข้ามาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทางการแพทย์

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีการพูดถึงมากที่สุดในปัจจุบัน ด้วยความสามารถที่หลากหลายตั้งแต่การทำงานง่ายๆ ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ทำให้เอไอกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังงานต่างๆ มากมาย

เวสเลย์ โคววาสกี หัวหน้าประจำภูมิภาคอาเซียน อินโฟร์ กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมทางการแพทย์ โรงพยาบาลต่างๆ กำลังมองหาวิธีที่จะใช้ประโยชน์จากเอไอ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินงานและการดูแลรักษาผู้ป่วย จากเดิมที่มีการใช้บิ๊กดาต้าในด้านการแพทย์ ในระบบเวชระเบียนผู้ป่วยแบบอิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมโยงและผสานข้อมูลบนเครือข่ายต่างๆ และการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้เป็นรูปแบบดิจิทัล

ทั้งนี้ ฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน รายงานว่าตลาดเอไอด้านการดูแลสุขภาพมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ 40% ในปี 2564 โดยเอไอจะมีศักยภาพการเพิ่มผลลัพธ์ในการดูแลสุขภาพได้ถึง 30-40% และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาลงได้ครึ่งหนึ่ง

ขณะที่ประเทศไทย ภาครัฐมีนโยบายผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์ของเอเชีย โดยข้อมูลสถิติของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่าไทยมีจำนวสถานพยาบาลทั่วประเทศ 1,355 แห่ง และมีโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน 347 แห่ง ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจของประเทศถึง 9.94 หมื่นล้านบาท อีกทั้งพบว่าโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนจำนวน 120 แห่ง หรือ 34.6% รายงานว่าใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

นอกจากนี้ ข้อมูลจากรายงานวิเคราะห์อุตสาหกรรมการใช้งานเอไอในอุตสาหกรรมสุขภาพในกลุ่มประเทศ อาเซียน โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระบุว่าการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้ไทยมีจำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้น และมีความต้องการการรักษาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มมากขึ้น

พร้อมกันนี้ พบว่าการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมสุขภาพของไทยปี 2560 มีมูลค่า 162.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นการลงทุนด้านเอไอและอะนาไลติกส์ 1.57 ล้านดอลลาร์ และคาดว่าในปี 2563 จะมีการลงทุนด้านไอซีทีเป็นมูลค่า 198.67 ล้านดอลลาร์ เป็นการลงทุนด้านเอไอและอะนาไลติกส์ 12.54 ล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงความต้องการใช้งานเอไอในวงการสุขภาพของไทยได้อย่างชัดเจน

สำหรับการใช้งานเอไอในการดำเนินธุรกิจ จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเมื่อทำงานร่วมกับมนุษย์ เช่น เพิ่มความสะดวกในการจัดสรรบุคลากรในสถานพยาบาลเพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีเวลามากขึ้นในการดูแลรักษาผู้ป่วย และให้คำปรึกษา

ขณะที่แชตบอตซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของเอไอที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในสำนักงานด้วยระบบอัตโนมัติ สามารถให้คำแนะนำได้รวดเร็วกว่าการค้นหาข้อมูลด้วยคนถึง 20%

พลังของเอไอในแวดวงการแพทย์แม้จะอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้อีกมาก โดยผลที่เกิดขึ้นจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่สถานพยาบาลและบุคลากร ซึ่งถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มต้นลงทุนในเทคโนโลยีนี้และใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข่าวอื่นๆ