logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

กระทรวงการต่างประเทศมอบห้องสมุดอาเซียนติดอาวุธปัญญาให้ประชาชน

06 มีนาคม 2563

ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวงศ์กร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสนิท รอดเซ็น ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา ตลอดจนตัวแทนครูและนักเรียนของโรงเรียน เข้าร่วมด้วย

นับเป็นห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 51 ตามโครงการ "1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย" ของกระทรวงการต่างประเทศ ที่ีมุ่งเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่ประชาชน เยาวชนและชุมชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาค

กระทรวงการต่างประเทศมอบห้องสมุดอาเซียนติดอาวุธปัญญาให้ประชาชน

หนังสือ?ในห้องสมุด? เป็นชุดเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน?ให้นักเรียน? ได้เรียนเกี่ยวกับประเทศอาเซียน?มากกว่าแค่วัฒนธรรม? กล่าวคือ? นส.เกี่ยวกับสังคม? ภาษา? อาเซียน? และมี? e-book สาธิต? นส. อ่านเล่น? การ์ตูนอาเซียน? ฯลฯ

นายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กล่าวว่า กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ มีภารกิจสำคัญอย่างหนึ่ง คือ การสร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียนให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งรวมถึงการบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษาและนักเรียนในระดับต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนอยู่เป็นประจำ 

กระทรวงการต่างประเทศมอบห้องสมุดอาเซียนติดอาวุธปัญญาให้ประชาชน

"กรมอาเซียนยังเห็นควรจัดโครงการที่ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนและเข้าถึงประชาชนอย่างกว้างขวางได้มากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ดังนั้น ในปี 2557 กรมอาเซียนจึงได้ริเริ่มโครงการ “1 จังหวัด  1  โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชน ประชาชน และชุมชนท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผ่านการสร้างห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ โดยได้พิจารณาสรรหาโรงเรียนในระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาที่มีศักยภาพและเหมาะสมในแต่ละจังหวัด รวมทั้งโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ชายแดนติดกับมิตรประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นสถานที่ตั้งของห้องสมุดอาเซียน โดยภายในห้องสมุดจะมีหนังสือ สื่อการเรียนการสอน บอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปสามารถศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนได้" นายไพฑูรย์ กล่าว