ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์เสนอขายโทเคนดิจิทัล

วันที่ 03 เม.ย. 2563 เวลา 07:34 น.
ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์เสนอขายโทเคนดิจิทัล
ก.ล.ต. ปรับหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) เริ่ม 1 เม.ย. 2563

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ ICO Portal ให้ผู้ยื่นคำขอมีความยืดหยุ่นในการตัดสินใจลงทุนพัฒนาระบบ และลดความเสี่ยงในการลงทุนขณะที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบ โดยมีกระบวนการให้ความเห็นชอบแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

(1) การพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของระบบงานตามเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ซึ่งมีระยะเวลาภายใน 90 วันนับแต่วันที่ยื่นขอความเห็นชอบกับ ก.ล.ต.

(2) การตรวจสอบระบบงานจริงก่อนอนุมัติให้เริ่มประกอบธุรกิจ โดยต้องแสดงความพร้อมของระบบงานภายใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ ขณะที่การชำระค่าธรรมเนียมในปีแรกให้ชำระก่อนการเริ่มประกอบธุรกิจ จากเดิมที่ต้องชำระในวันที่ได้รับความเห็นชอบ

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงได้ว่ามีระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมถึงแนวปฏิบัติที่ออกตามประกาศดังกล่าวด้วย ซึ่งจะช่วยให้ ก.ล.ต. สามารถกำกับดูแลการดำเนินงานของ ICO portal ในด้านระบบงาน IT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจประเภทอื่น ๆ โดยประกาศเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ICO Portal หมายถึง ผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ ทำหน้าที่กลั่นกรองลักษณะของโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขายคุณสมบัติของผู้ออก และความครบถ้วนถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลอื่นใดที่เปิดเผยผ่านผู้ให้บริการดังกล่าว

นอกจากนี้ ก.ล.ต. เตรียมออกประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อกำหนดบทนิยามของ “ผู้บริหาร” และ “กิจการในกลุ่ม” ตามบทสันนิษฐานของกฎหมายในหมวดว่าด้วยการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยกำหนดบทนิยามเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อให้เกิดความชัดเจนทั้งในด้านผู้ประกอบธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นในธุรกรรมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและหลักทรัพย์

ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องมี 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างประกาศการกำหนดบทนิยาม “ผู้บริหาร” เพื่อการปฏิบัติตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และ ร่างประกาศการกำหนดลักษณะของกิจการในกลุ่มของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และกิจการในกลุ่มของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยกำหนดนิยาม “กิจการในกลุ่มของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์” ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ “กิจการในกลุ่มของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล” ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=617 ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: tanach@sec.or.th, ratchrin@sec.or.th จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563

บทความแนะนำ