ก.ล.ต.ประชุม“คณะทำงาน SME PE VC”ครั้งแรก

วันที่ 22 พ.ย. 2562 เวลา 16:08 น.
ก.ล.ต.ประชุม“คณะทำงาน SME PE VC”ครั้งแรก
ก.ล.ต. หนุน SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน มีแนวคิดให้บริษัทจำกัดขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพโดยไม่ต้องยื่นเอกสารต่อ ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า คณะทำงานเสริมสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กิจการเงินร่วมลงทุน นิติบุคคลร่วมลงทุน สู่ตลาดทุนไทย หรือ คณะทำงาน SME PE VC ที่มี นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. เป็นประธานคณะทำงาน ได้ประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2562 พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ได้ร่วมกำหนดนโยบาย ทิศทางและเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้ตามความเหมาะสมที่ตอบโจทย์ทั้งกิจการและผู้ลงทุน

ที่ประชุมคณะทำงานได้กำหนดแนวทางสนับสนุน SME ไว้ 5 ด้าน ได้แก่ การจัดกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการระดมทุน การทบทวนกฎเกณฑ์การระดมทุนเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดและประเภทของกิจการ การนำเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้สนับสนุน การส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการพบปะระหว่างผู้ประกอบการและผู้ลงทุน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนใน SME ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบกองทุนหรือทรัสต์

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีแนวคิดที่จะเปิดให้บริษัทจำกัดสามารถขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพได้โดยไม่ต้องยื่นเอกสารใด ๆ ต่อ ก.ล.ต. และสามารถเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน กิจการเงินร่วมลงทุน หรือ นิติบุคคลร่วมลงทุน รวมทั้งกรรมการและพนักงานได้โดยไม่จำกัดจำนวนและมูลค่าการเสนอขาย เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนให้บริษัทจำกัด โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง

ทั้งนี้ คณะทำงาน SME PE VC ประกอบด้วยผู้แทนจาก ก.ล.ต. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีก 12 หน่วยงาน ได้แก่ (1) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (2) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (3) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (4) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (5) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (7) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (8) คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (9) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (10) สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (11) ชมรมวาณิชธนกิจ และ (12) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์