อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด เข้าSET ขายไอพีโอ 520 ล้านหุ้น

  • วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 14:50 น.

อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด เข้าSET ขายไอพีโอ 520 ล้านหุ้น

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย หรือ RBF ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เสนอขายหุ้นออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป (ไอพีโอ) จำนวน 520 ล้านหุ้น เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินRBF ระบุในไฟลิ่งว่าจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ก่อสร้างโรงงานในต่างประเทศ คาดว่าจะใช้เงิน 500 -750 ล้าบาท ในปี 2563 ปรับปรุงและซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม และใช้ชำระคืนเงินกู้ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการทั้งนี้ RBF ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) โดยแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.วัตถุแต่งกลิ่นและรส (Flavour)แป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปัง เครื่องปรุงรส ซอสและน้ำจิ้ม สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง รวมถึงวัตถุแต่งกลิ่นที่นำไปเป็นส่วนผสมในน้ำหอมและเครื่องสำอาง และบรรจุภัณฑ์พลาสติก

2.ซื้อมาและจำหน่ายไปซึ่งสินค้าประเภท Food Additive อาทิ สารกันบูด สารกันรา กรดมะนาว เป็นต้น รวมถึงนมผง และปลอกไส้กรอก โดยซื้อจากผู้ผลิตรายอื่น หรือนำเข้าจากต่างประเทศ มาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ปัจจุบัน มีโรงงานผลิตวัตถุผสมอาหารตามที่กล่าวและผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก รวม 7 โรงงาน ตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว 101 กรุงเทพมหานคร 1 แห่งจ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 1 แห่ง อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 4 แห่ง และตั้งอยู่ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

มีบริษัทย่อยรวม 7 บริษัท ในประเทศไทย 3 บริษัท เวียดนาม 1 บริษัท อินโดนีเซีย 2 บริษัท และจีน 1 บริษัท บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศรัสเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา ลาว มาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย อังกฤษ เยอรมนี และสหรัฐฯฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561

-สินทรัพย์รวม 3,447.65 ล้าบาท

-หนี้สินรวม 1,355.90 ล้านบาท

-ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,091.76 ล้านบาท

-ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 1,480 ล้านบาท (ณ 9 เม.ย.2562)

-ทุนจดทะเบียน หลังไอพีโอ 2,000 ล้านบาท

ผลประกอบการ

- รายได้รวม 2,632.52 ล้านบาท (ปี 2561)

-ปี 2561 กำไรสุทธิ 321.11 ล้านบาท-ปี 2560 กำไรสุทธิ 402.61 ล้านบาท

ปี 2559 กำไรสุทธิ 366.80 ล้านบาท

 

ข่าวอื่นๆ