กองทุนวายุภักษ์ปันผลครึ่งปีอัตรา3%

วันที่ 18 ก.ค. 2555 เวลา 15:36 น.
กองทุนวายุภักษ์ปันผลครึ่งปีอัตรา3%
กองทุนวายุภักษ์ แจกเงินปันผลงวดครึ่งปีแรกให้ผู้ถือหน่วย 30 สตางค์ต่อหน่วย หรืออัตรา 3%

นายสมชัย บุญนำศิริ  กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย ในฐานะผู้บริหารกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (VAYU1) เปิดเผยว่า    ที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2555 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับช่วงระยะเวลา 1 ม.ค.- 30 มิ.ย.2555  ในอัตรา 3.0% หรือ 0.30 บาทต่อ 1 หน่วยลงทุน สำหรับหน่วยลงทุนประเภท ก. ซึ่งมีประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลทั่วไปเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวน 7,000 ล้านหน่วย

พร้อมกันนี้ได้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวน 3,000 ล้านหน่วย โดยกำหนดการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน วันที่ 1ส.ค.2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 16 ส.ค.2555

ทั้งนี้ กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง มีนโยบายคุ้มครองเงินต้นและอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำไว้ที่ 3% ต่อปี ซึ่งที่ผ่านมากองทุนสามารถจ่ายเงินปันผลได้มากกวาที่ระบุไว้

บทความแนะนำ