logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ก.ล.ต.ลงดาบผู้แนะนำการลงทุน3ราย

ก.ล.ต.ลงดาบผู้แนะนำการลงทุน3ราย

05 กรกฎาคม 2555

ก.ล.ต.ลงดาบผู้แนะนำการลงทุนรวม 3 ราย เหตุไม่บันทึกเทปการรับคำสั่งซื้อขายหุ้น

ก.ล.ต.ลงดาบผู้แนะนำการลงทุนรวม 3 ราย เหตุไม่บันทึกเทปการรับคำสั่งซื้อขายหุ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. เข้มงวดการจัดทำหลักฐานและการบันทึกเทปการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้แนะนำการลงทุน (เจ้าหน้าที่การตลาด) ของบริษัทหลักทรัพย์  โดยเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555  ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนของนายสิทธิชัย สงบศรีจินตนา สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด และนายทิวากรณ์ ธรรมมงคล สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และตำหนิการปฏิบัติหน้าที่ของนางพัชราวรรณ  วัฒนศิริ อีกหนึ่งราย

กรณีนายสิทธิชัย  ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ตามปกติ (routine inspection) พบว่า นายสิทธิชัยไม่บันทึกเทปการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และมีความถี่ในการรับคำสั่งที่ไม่บันทึกเทปค่อนข้างมาก เช่นเดียวกับกรณีนายทิวากรณ์ ซึ่ง ก.ล.ต. ได้รับรายงานจากบริษัทหลักทรัพย์ภัทรฯ ว่า นายทิวากรณ์ไม่บันทึกเทปการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และมีความถี่ในการรับคำสั่งที่ไม่บันทึกเทปค่อนข้างมาก โดยบุคคลทั้งสองยอมรับว่ารับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้าทางโทรศัพท์มือถือ  ก.ล.ต. จึงสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนของทั้งสองราย เป็นเวลา 1 เดือน

สำหรับกรณีนางพัชราวรรณ  ก.ล.ต. ได้รับรายงานจากบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดว่า นางพัชราวรรณไม่บันทึกเทปการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จำนวนหนึ่งและไม่ประทับวันและเวลาในเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัด  ก.ล.ต. จึงตำหนิการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน และบันทึกพฤติกรรมไว้ประกอบการพิจารณาหากมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนอีก

การกระทำของผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนทั้งสามรายข้างต้น เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 20(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555  เรื่อง  การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม 2555