ครม.อนุมัติร่างกม.ชำระบัญชีบสท.

  • วันที่ 08 ก.พ. 2554 เวลา 17:57 น.

ครม.อนุมัติร่างกฎหมายชำระบัญชี บสท. หลังเตรียมยุบเลิกกิจการ 8 มิ.ย. นี้ กำหนดให้ รมว.คลังตั้งกรรมการชำระบัญชีให้เสร็จภายใน 2 ปี 

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการชำระบัญชีบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ....  (บสท.) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ ตามมาตรา 95 แห่งพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 บัญญัติให้ยุบเลิก บสท. เมื่อสิ้นปีที่ 10 และชำระบัญชีให้แล้วเสร็จในเวลาไม่ช้ากว่าปีที่ 12 นับตั้งแต่วันที่ พ.ร.ก.นี้ใช้บังคับ ซึ่งร่าง พ.ร.ฎ.ที่คลังเสนอนี้ เป็นการเตรียมการชำระบัญชีก่อนดำเนินการยุบเลิกกิจการในวันที่ 8 มิ.ย. 2554 นี้

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมาย ประกอบด้วย การกำหนดให้ รมว.คลังแต่งตั้งคณะกรรมการชำระบัญชี เพื่อดำเนินการชำระบัญชีให้แล้วเสร็จในเวลาไม่ช้ากว่าปีที่ 2 นับตั้งแต่วันที่กฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์ใช้บังคับ  และให้มีอำนาจหน้าที่ว่าจ้างบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการชำระบัญชี  ตลอดจนติดตาม ทวงถาม รวบรวม และรับเงิน เอกสาร ทรัพย์สิน หรือสิ่งของใดๆ  ที่ บสท. มีสิทธิได้รับจากบุคคลอื่น ฯลฯ 

รวมทั้งเมื่อเสร็จการชำระบัญชีแล้วให้คณะกรรมการชำระบัญชีปฏิบัติ ได้แก่ การเสนอรายงานการชำระบัญชีภายใน 14 วันนับแต่วันที่เสร็จการชำระบัญชีต่อรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติ  และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  ทั้งนี้  ให้ถือว่าวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นวันถึงที่สุดแห่งการชำระบัญชี ,ให้โอนทรัพย๋สินที่คงเหลือให้แก่กระทรวงการคลังภายใน 60 วันนับแต่วันถึงที่สุดแห่งการชำระบัญชี และมอบสมุดบัญชี และเอกสารทั้งหมดของ บสท. ให้แก่กระทรวงการคลังภายใน 14 วันนับแต่วันถึงที่สุดแห่งการชำระบัญชีและให้กระทรวงการคลังเก็บรักษาไว้ 10 ปีนับแต่วันดังกล่าว

นายวัชระ กล่าวอีกว่า ครม. ยังได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพประจำไตรมาส 4 ปี 2552 และรายงานประจำปี 2552 พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2552 ของ บสท. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แล้ว ตามที่ รมว.คลังเสนอ อาทิ การบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 1.5 หมื่นราย มีมูลค่าทางบัญชีรวม 7.75 แสนล้านบาท , การบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธ.ค.2552 บสท. ได้รับโอนทรัพย์สินรอการขายด้วยมูลค่าตีโอนชำระหนี้และรับโอนตามมาตรา 76 รวมทั้งสิ้น 1.32 แสนล้านบาท

นอกจากนี้ ได้มีการประมาณการสินทรัพย์หนี้สินคงเหลือของ บสท. เมื่อถึง ณ วันที่ 30 มิ.ย.2554 ว่าประกอบด้วย การชำระเงินตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ 2.92 หมื่นล้านบาท การจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย 1.14 แสนล้านบาท และ การไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน 5.76 หมื่นล้านบาท

ข่าวอื่นๆ