กรมศุลกากรตั้ง ศูนย์ Community Isolation

วันที่ 08 ส.ค. 2564 เวลา 21:30 น.
กรมศุลกากรตั้ง ศูนย์ Community Isolation
กรมศุลกากรตั้ง ศูนย์ Community Isolation รองรับผู้ป่วยโควิด 2 แบบ

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์ Community Isolation กรมศุลกากร ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลัง ที่ร่วมสนับสนุนการทำงานด้านสาธารณสุข โดยจัดหาสถานที่หรืออาคารเพื่อจัดเป็นสถานที่รองรับหรือแยกกักผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบ Community Isolation

โดยกรมศุลกากร ได้เตรียมสถานที่ไว้ 2 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1 ศูนย์กักตัวสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ โดยจัดสถานที่ไว้ ณ อาคารสโมสรกรมศุลกากร ซึ่งกรมศุลกากรจะเป็นผู้ดูแลและมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวชิรพยาบาลให้คำปรึกษา สำหรับแบบที่ 2 กรมศุลกากรได้มอบอาคารที่พักของศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร ถ.มไหสวรรย์ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. ให้แก่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้จัดตั้งศูนย์พักคอย Community Isolation พื้นที่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่มีอาการไม่รุนแรง โดยเขตบางคอแหลมและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จะเป็นที่ปรึกษาและผู้ดูแล

ทั้งนี้ วันที่ 7 สิงหาคม 2564) นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยนายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ รองอธิบดีกรมศุลกากร นางนันท์ฑิตา ศิริคุปต์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล และนายวิศณุ วัชราวนิช เลขานุการกรม เดินทางตรวจความพร้อม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศุลกากรจิตอาสาที่มาร่วมประกอบเตียงสนาม สำหรับเตรียมจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารที่พักศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ