ล้มแผนขายบุหรี่ราคาถูก โต้ไม่เคยคิดให้คนไทยสูบเพิ่มขึ้น

วันที่ 05 เม.ย. 2564 เวลา 17:17 น.
ล้มแผนขายบุหรี่ราคาถูก โต้ไม่เคยคิดให้คนไทยสูบเพิ่มขึ้น
ผู้ว่าการการยาสูบแจงละเอียดยิบ ล้มแผนขายบุหรี่ราคาถูก ไม่เคยคิดให้คนไทยสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) กล่าวว่า กรณีมีข่าวเรื่องการออกจำหน่ายบุหรี่ราคาถูก เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ดังนี้

1. ยสท.ที่อยู่ในช่วงการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อเนื่องทำให้การจำหน่ายบุหรี่ลดน้อยลง ผลจากการปรับภาษีสรรพสามิต ซึ่งส่งผลต่อทั้งรายได้ ยสท. ภาษีนำส่งส่งรัฐ และหนักที่สุดคือการรับซื้อใบยาจากเกษตรกรที่ลดน้อยลงกว่า 50% ทำให้รายได้เกษตรกรหายไปอย่างมาก

2. ยสท.ต้องปรับตัวทุกอย่างเพื่อให้องค์กรมั่นคง อยู่รอด เป็นรัฐวิสาหกิจที่มั่นคง มีวินัย และคำนึงถึงผลประโยชน์ของสังคม รวมถึงผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบุหรี่ ได้แก่ สุขภาพของคนไทย รายได้ภาษี รวมถึงกองทุนต่างๆ ที่ ยสท. สนับสนุน ตลอดจนเกษตรกรชาวไร่ที่ปลูกใบยา และตัวแทนจำหน่ายบุหรี่ของ ยสท.

3. ยสท.กังวลเรื่องบุหรี่เถื่อน และบุหรี่ปลอมแปลง ที่มีการลักลอบนำเข้ามาในประเทศ มีอัตราเติบโตสูงถึง 20% รวมถึงการบริโภคยาเส้นที่มีอัตราการเติบโตสูงถึง 3 เท่าในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีผู้สูบบุหรี่ที่ไม่มีก้นกรอง ซึ่งมีค่าทาร์และนิโคตินที่สูงจากใบยาที่ไม่มีคุณภาพมากถึง 34,500 ล้านมวน

ยสท. ไม่มีนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะออกบุหรี่ราคาต่ำ เพื่อให้คนไทยสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากในทางสาธารณสุข แต่อยากขอให้รัฐบาลมีมาตรการใส่ใจขั้นเด็ดขาด ในเรื่องการปราบปรามบุหรี่ปลอม บุหรี่เถื่อน ที่จะส่งผลทั้งด้านสุขภาพ และไม่ได้นำส่งรายได้ให้กับรัฐ อีกทั้งไม่ได้ใช้ใบยาสูบภายในประเทศ ทำให้เกษตรกรชาวไร่ยาสูบ และซัพพลายเชน (supply chain) ได้รับผลกระทบทั้งระบบ รวมถึงหามาตรการให้ความรู้ความเข้าใจกับการบริโภคสูบยาเส้นอย่างจริงจัง

สุดท้ายนี้ ยสท. ขอยืนยันว่า ยสท.คือกลไกของรัฐ ที่พร้อมร่วมมือสนับสนุนนโยบายที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่รัฐ และประชาชน