ธ.ก.ส. อัดสินเชื่อเกษตรหลังโควิดวงเงิน1.7แสนล้านบาท

วันที่ 08 มิ.ย. 2563 เวลา 20:17 น.
ธ.ก.ส. อัดสินเชื่อเกษตรหลังโควิดวงเงิน1.7แสนล้านบาท
ธ.ก.ส. ออกสินเชื่อผ่อนปรนสู้โควิด-19 ประสานสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 1.9 แสนล้านบาท

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง และประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า มติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2563 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการสินเชื่อผ่อนปรนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) วงเงินงบประมาณรวม 1.7 แสนล้านบาท เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรลูกค้าภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดให้กลับมาพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและชุมชน มีรายได้ ควบคู่กับการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิ.ย. 2564 จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

1) สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient Loan) วงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน และทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม หรืออาชีพนอกภาคเกษตรที่เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี ในช่วง 3 เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR ( 6.50% ต่อปี)

2) สินเชื่อ New Gen Hug (ฮัก) บ้านเกิด วงเงินรวม 6 หมื่นล้านบาท เพื่อเป็นค่าลงทุนหรือค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำการเกษตรหรือประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม หรือในลักษณะ Smart Farmer อัตราดอกเบี้ยกรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียน 0% ต่อปี ในช่วง 3 เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR (6.50% ต่อปี) กรณีค่าลงทุน ปีที่ 1-3 ดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR

3) สินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่ (Jump Start Credit) วงเงินรวม 1 แสนล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนเพื่อการผลิตในฤดูการผลิต 2563/2564 วงเงินกู้รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท อัตราดอกเบี้ยปีแรก 4% ต่อปี ปีที่ 2 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้า

โดยก่อนหน้านี้ ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ตามมติคณะรัฐมนตรี วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือน ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.1% ต่อเดือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 1 หมื่นบาท กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันกู้ ไม่ต้องใช้หลักประกัน โดยปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรกนับจากวันกู้ โดย ณ วันที่ 7 มิ.ย. 2563 มีเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรให้ความสนใจลงทะเบียนเพื่อรับสินเชื่อแล้วจำนวน 2,093,554 ราย โดย ธ.ก.ส. ได้นัดหมายลูกค้ามาทำสัญญาและอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว จำนวน 446,356 ราย เป็นจำนวนเงินกว่า 4,176 ล้านบาท ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือที่ Call Center 02 555 0555

บทความแนะนำ