ครม.เห็นชอบเว้นอากรศุลกากรเวชภัณฑ์รักษาโควิด-19

วันที่ 07 เม.ย. 2563 เวลา 17:29 น.
ครม.เห็นชอบเว้นอากรศุลกากรเวชภัณฑ์รักษาโควิด-19
ครม. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง ยกเว้น "อากรศุลกากร" สำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 63 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้

นางนฤมล กล่าวว่าประกาศนี้เพื่อเป็นการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ว่าจะอยู่ในพิกัดประเภทใด

ทั้งนี้ ตามรายการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด โดยแก้ไขวันใช้บังคับจากเดิม “ให้มีผลใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563” เป็น “ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563” เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563