กรมศุลแจงนำเข้าส่งออกสินค้ายังทำได้ปกติ

วันที่ 02 เม.ย. 2563 เวลา 22:09 น.
กรมศุลแจงนำเข้าส่งออกสินค้ายังทำได้ปกติ
กรมศุลกากรเปิดทำการตามปกติทุกแห่งทั่วประเทศ

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง และหลายจังหวัดได้มีการระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอื่น ๆ ตลอดจนแนวชายแดนในบางพื้นที่ เป็นการชั่วคราว นั้น

กรมศุลกากร ขอแจ้งให้ทราบว่า การนำเข้า-ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน สามารถดำเนินการได้ ปกติ ทั่วประเทศ ตามระเบียบกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การดำเนินการดังงกล่าวให้ถือปฏิบัติตามแต่ละจังหวัดประกาศกำหนด ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการศุลกากรในพื้นที่ หรือ สายด่วนกรมศุลกากร 1164 หรือ ศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center) โทรศัพท์ 02-667-6656 หรือ webstie:ccc.customs.go.th