สรรพากรเว้นVATนำเข้าอุปกรณ์โควิดเพื่อบริจาค

วันที่ 01 เม.ย. 2563 เวลา 09:12 น.
สรรพากรเว้นVATนำเข้าอุปกรณ์โควิดเพื่อบริจาค
สรรพากร ยกเว้น VAT นำเข้า ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ต้าน COVID-19 เพื่อบริจาค

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการนำเข้ายา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ต้าน COVID-19 สำหรับบริจาคเป็นสาธารณกุศล โดยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับการนำเข้าสินค้าที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรค COVID-19 ได้แก่ ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ ต้าน COVID-19 เพื่อการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ และองค์การหรือสถานสาธารณกุศล เพื่อดูแลรักษาวินิจฉัยหรือป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องในการต่อสู้กับ COVID-19

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์ของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์มีความสำคัญต่อการรักษาและป้องกันโรค COVID-19 จึงได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการนำเข้ายา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ต้าน COVID-19 สำหรับบริจาคเป็นสาธารณกุศล) เพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในการนำเข้าสินค้าที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรค COVID-19 เช่น ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ จากต่างประเทศและบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ[1] หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

ดร.เอกนิติ กล่าวสรุปว่า กรมสรรพากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรการภาษีข้างต้นจะจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรค COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ช่วยสนับสนุนการรักษา การวินิจฉัย และการป้องกันโรค COVID-19 เป็นผลดีแก่สุขภาพของประชาชน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้ยั่งยืนต่อไป