ธ.ก.ส. เริ่มจ่ายเงินประกันรายได้กว่า899ล้านบาท ให้เกษตรกรปลูกข้าวโพด

วันที่ 23 ธ.ค. 2562 เวลา 08:32 น.
ธ.ก.ส. เริ่มจ่ายเงินประกันรายได้กว่า899ล้านบาท ให้เกษตรกรปลูกข้าวโพด
ธ.ก.ส. จ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 กว่า 72,000 ครัวเรือน เป็นเงินกว่า 215 ล้านบาท

?นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนิน “โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63” เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีรายได้ที่แน่นอน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำและสร้างความมั่นคงในอาชีพ เป้าหมายเกษตรกร 452,000 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 899,484,700 บาท ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดที่ความชื้นไม่เกิน 14.5% กิโลกรัมละ 8.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ โดยหลังจากคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ซึ่งมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลัง เป็นประธานกรรมการเห็นชอบแล้ว จะทำการจ่ายเงินประกันรายได้ดังกล่าว และในวันเดียวกัน (20 ธันวาคม 2562) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในงาน Kick off โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 ณ กระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อเริ่มการจ่ายเงินประกันรายได้ในครั้งแรกให้เกษตรกร จำนวน 72,854 ครัวเรือน เป็นเงิน 215,639,823.18 บาท

สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะทำการตรวจสอบข้อมูล แล้วส่งมายัง ธ.ก.ส. เพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเงินประกันรายได้ดังกล่าวเป็นส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่กำหนดโดยคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์การอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยจะมีการจ่ายชดเชยส่วนต่างราคาครั้งแรก ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 สำหรับเกษตรกรที่มีการเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 19 ธันวาคม 2562 และต่อไปเดือนละครั้ง ทุกวันที่ 20 ของเดือน จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดการรับสิทธิ์ชดเชยตามโครงการฯ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้มีมาตรการคู่ขนานผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตร ปี 2562/63 โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อแก่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ/หรือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการรวบรวมหรือรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562/63 กับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อจำหน่าย แปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ผลผลิตออกมาก วงเงินสินเชื่อรวม 1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต