เปิดทางร้านธงฟ้าเข้าชิมช้อบใช้โหลดAppถุงเงินใช้ได้ทันที

วันที่ 12 ก.ย. 2562 เวลา 17:39 น.
เปิดทางร้านธงฟ้าเข้าชิมช้อบใช้โหลดAppถุงเงินใช้ได้ทันที
กรมบัญชีกลางจับมือธนาคารกรุงไทยปลดล็อคเงื่อนไขร้านธงฟ้า 20,000 ร้าน เข้าร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้ ไม่ต้องสมัครใหม่โหลด App ถุงเงินใช้ได้ทันที

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้มีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ซึ่งได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ ร้านค้า เข้าร่วมมาตรการฯ ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย.62 โดยหลังจากที่ได้ปรับกลยุทธ์เป็นเชิงรุก ส่งทีมหมอคลัง (กรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังจังหวัด) ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่รับสมัครผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมมาตรการฯ และเปิดจุดให้บริการผู้ประกอบการร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียงกันในแต่ละพื้นที่ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด รวมทั้งให้บริการรับสมัคร ณ กรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ โดยขณะนี้มีร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวนกว่า 23,000 ร้านค้า และยังคงเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 20 ก.ย.2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ จำนวนผู้ประกอบการ ร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้ มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการที่กรมบัญชีกลางได้รับความร่วมมืออย่างดีจากธนาคารกรุงไทย ในการติดต่อประสานร้านค้าและลงพื้นที่รับสมัคร ณ สถานที่ตั้งของร้านค้านั้น ๆ ซึ่งคาดว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร (วันที่ 20 ก.ย. 2562) จะมีร้านค้าเพียงพอรองรับต่อการใช้สิทธิ 1,000 บาท ของประชาชนที่มาลงทะเบียนเพื่อจับจ่ายซื้อสินค้าและท่องเที่ยวภายในประเทศ ตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด

นอกจากนี้ธนาคารกรุงไทยได้แก้ไขระบบการรับสมัครโดยให้ร้านค้าที่เป็นร้านธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC ซึ่งมีอยู่กว่า 20,000 ร้านค้าทั่วประเทศ (ไม่รวมร้านที่มีสาขามากกว่า 1 สาขา และร้านที่ไม่ได้ให้เบอร์โทรศัพท์มือถือไว้) สามารถสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ ได้ โดยไม่ต้องสมัครใหม่ตามเงื่อนไขเดิม ทั้งนี้จะต้องเป็นร้านที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งเลขที่ Tax ID เลขที่ประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถรองรับรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนก่อนการใช้งาน App ถุงเงิน โดยกรุงไทยจะนำข้อมูลเข้าระบบให้อัตโนมัติ ซึ่งธนาคารกรุงไทยจะประสานขอความร่วมมือจากร้านค้า และอัพเดตข้อมูลร้านค้าที่ติดตั้งเครื่อง EDC ให้สามารถดาวน์โหลด App ถุงเงินได้ทันที เนื่องจากมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้ว

ในส่วนของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าทั่วไป ที่มี App ถุงเงินอยู่แล้ว ธนาคารกรุงไทย จะส่ง SMS เพื่ออัพเดท App ถุงเงิน เวอร์ชั่นใหม่ หากสนใจเข้าร่วมมาตรการ ก็ยืนยันการอัพเดท และสามารถเข้าร่วมมาตรการได้ทันที ไม่ต้องกรอกใบสมัครและลงทะเบียนใหม่ ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าที่มีฐานข้อมูลอยู่ในระบบกับธนาคารกรุงไทยอยู่แล้ว เป็นการเพิ่มจำนวนร้านค้าให้หลากหลายและเพียงพอต่อการจับจ่ายซื้อสินค้า บริการของประชาชนจำนวน 10 ล้านคน ที่จะมาลงทะเบียนใช้สิทธิตามมาตรการฯ ดังกล่าว

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2562 รับสมัครวันละไม่เกิน 1 ล้านราย รับจำนวน 10 ล้านรายเท่านั้น ซึ่งผู้ที่จะลงทะเบียนรับสิทธิต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นคนไทย ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน 2. มีบัตรประจำตัวประชาชน 3. มี Smart Phone /เครือข่าย Internet 4. มี e-mail โดยมีขั้นตอนการสมัครดังนี้

1. ลงทะเบียนทางเว็บไซด์ www.ชิมช้อปใช้.com โดยระบุจังหวัดที่จะไปท่องเที่ยวซึ่งไม่ใช่จังหวัดตามสำเนาทะเบียนบ้าน

2. จะได้รับ SMS แจ้งยืนยันการได้รับสิทธิภายใน 3 วันหลังจากลงทะเบียนและช่วงระยะเวลาการไปใช้สิทธิ คือ ภายใน 14 วัน หลังจากได้รับ SMS

3. ดาวน์โหลด App เป๋าตัง โดยจะมีวงเงินในเป๋าตัง 2 แบบ คือ ช่อง 1 ให้วงเงิน 1,000 บาท เพื่อใช้สิทธิ ชิมช้อปใช้ ในจังหวัดที่เลือกไว้ และ ช่อง 2

นอกจากนี้ผู้ได้สิทธิยังสามารถเติมเงินของตนเองใน App เป๋าตังได้ ซึ่งมติ ครม.เมื่อวันที่ 10 ก.ย.62 ได้แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการดำเนินมาตรการฯ กรณีที่ผู้ลงทะเบียนเติมเงินเพื่อใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก รวมถึงบริการต่าง ๆ ตามปกติของที่พักนั้น ค่าซื้อสินค้าท้องถิ่น ค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้น เช่น สปา การเช่าพาหนะ ค่าบริการนำเที่ยวในพื้นที่ เป็นต้น จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ รัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับ 15% ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม้เกิน 4,500 บาทต่อคน (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,0000 บาทต่อคน) ซึ่งจะจ่ายคืนเงินให้หลังสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2562 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวแบบครบวงจร และให้การใช้จ่ายกระจายไปยังเศรษฐกิจฐานรากมากขึ้น ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 กด 7 และกรุงไทย Call center 02 111 1144