กรรมการ4ฝ่ายมาบตาพุดโยนกฤษฎีกายกร่างตั้งองค์กรอิสระ

วันที่ 06 ม.ค. 2553 เวลา 18:52 น.
ที่ประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหามาบตาพุด ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกากลับไปยกร่างการจัดตั้งองค์กรอิสระ ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการโดยไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ และให้นำมาพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 11 ม.ค. 2553 เนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดว่าต้องเป็นองค์กรเดียว ที่มีรูปแบบชัดเจนเหมือนสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มีความอิสระ