ปตท.ได้รับหนังสือจาก กรอ.แจ้งหยุดลงทุนตามศาลสั่งแล้ว

  • วันที่ 16 ธ.ค. 2552 เวลา 15:32 น.

      นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ปตท.  (PTT)เปิดเผยว่า บริษัทได้รับหนังสือจาก 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (กรอ.) อ้างถึงคำสั่งศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดที่มีคำสั่งให้หน่วยงานรัฐสั่งระงับโครงการหรือ
กิจกรรม 76 โครงการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
 ยกเว้นโครงการที่ได้รับการยกเว้นตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดจำนวน 11 โครงการ ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นโครงการของ
ปตท. และกลุ่ม ปตท. จำนวน 7 โครงการ  นอกจากนั้นให้เป็นไปตามคำสั่งศาลปกครองกลาง โดย กรอ. แจ้งให้ผู้ประกอบการโครงการ (ยกเว้น 11 โครงการ) หยุดการ
ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมทั้งหมดเป็นการชั่วคราว
       ทั้งนี้ในส่วนของ ปตท.   และบริษัทในกลุ่ม ปตท. อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจ
ในรายละเอียดของโครงการที่เข้าข่ายต้องหยุดดำเนินกิจกรรมตามคำสั่งศาล และโครงการหรือกิจกรรมที่สามารถดำเนินการต่อไปได้
  เนื่องจากเข้าข่ายข้อยกเว้นตามคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาล รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางเพื่อให้เกิดผลเสียหายหรือผลกระทบน้อย
ที่สุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าหนี้เงินกู้ และความปลอดภัยในตัว โรงงาน เป็นต้น
     อนึ่ ง ปตท. และบริ ษัทในกลุ่ ม ปตท. จะได้ ทำการประเมิ นผลกระทบทางการเงิ น
หลังจากมีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
 

ข่าวอื่นๆ