สรรพากรตั้งทีมรีดภาษีดารา

วันที่ 05 ก.ย. 2555 เวลา 14:23 น.
สรรพากรตั้งทีมรีดภาษีดารา
กรมสรรพากรให้หน่้วยงานติดตามธุรกิจนอกระบบ วิเคราะห์ข้อมูลการเสียภาษีของดารา หากพบไม่ถูกต้องให้ไล่เก็บภาษีทันที

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเสียภาษีให้กับดารานักแสดง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจในขอบเขตของคำว่านักแสดงสาธารณะตามประมวลรัษฎากร พร้อมกับภาระหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถอยู่ในระบบการเสียภาษีอย่างภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในสังคม

นายสาธิต รังคสิริ กล่าวว่า ดารานักแสดงเมื่อมีเงินได้ก็ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% อย่างไรก็ดี ต้องนำเงินได้ที่ได้รับมาคำนวณภาษีเงินได้ประจำปีเมื่อสิ้นปีด้วย และสามารถนำภาษี ที่ถูกหักไว้มาเครดิตออกจากภาษีที่ต้องเสียปลายปีได้

อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า สำหรับการติดตามการจัดเก็บภาษีจากดารานักแสดง กรมสรรพากรได้มอบหมายให้ศูนย์สำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการเสียภาษี โดยเฉพาะภาษีที่อยู่นอกระบบภาษี ให้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเงินได้ของดารานักแสดงที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามแบบการ หักภาษี เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลการยื่นแบบประจำปี หากปรากฏว่าไม่พบข้อมูลการยื่นแบบหรือยื่นไม่ครบถ้วน ศูนย์สำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบก็จะทำการวิเคราะห์และส่งข้อมูลให้หน่วยปฏิบัติหรือสรรพากรพื้นที่ที่ดูแลดารานักแสดงต่อไป

ทั้งนี้ หน่วยปฏิบัติ เมื่อได้รับข้อมูลการวิเคราะห์แล้ว ก็ต้องตรวจสอบข้อมูลตามสัญญาระหว่าง ผู้ว่าจ้างกับนักแสดงว่ามีการรับจ่ายจริงครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ถูกต้องก็ให้ดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป รวมทั้งให้ตรวจสอบสำนักงานทนายความหรือสำนักงานบัญชีที่รับทำบัญชีให้ดารานักแสดงด้วยว่ามีส่วนร่วมในการทำความผิดหรือ

นอกจากนี้ ผู้จ่ายเงินได้ หากมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือถูกบุคคล ก็มีความผิดเช่นเดียวกัน และผู้จ่ายเงินได้ก็ไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้

ดารานักแสดงร่วมเสวนาเรื่องการยื่นภาษีกับกรมสรรพากรเมื่อวันที่ 5 ก.ย.
ดารานักแสดงร่วมเสวนาเรื่องการยื่นภาษีกับกรมสรรพากรเมื่อวันที่ 5 ก.ย.