ธ.ก.ส.ผุดเงินฝากดอกเบี้ย4%

วันที่ 03 ก.ย. 2555 เวลา 14:12 น.
ธ.ก.ส.ผุดเงินฝากดอกเบี้ย4%
ธ.ก.ส. ออกเงินฝากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุก 4 เดือน และให้ดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

นายอรุณ  เลิศวิไลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. เปิดรับฝากเงิน “โครงการเงินฝากดอกเบี้ยสุขใจ 8” โดนผู้ฝากต้องเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 5 หมื่นบาท โดยไม่จำกัดเพดานเงินฝาก และสามารถฝากเงินเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า  5 หมื่นบาท ระยะเวลาการฝาก 16 เดือน โดยให้ผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแบบขั้นบันไดทุก  4 เดือน

ทั้งนี้ การฝากเงินตั้งแต่วันนี้ – 30 พ.ย. 2555 จะได้ดอกเบี้ย 3.15% ช่วงที่ 2 วันที่ 1 ธ.ค.55–31 มี.ค.56 อยู่ที่ 3.20% บาทต่อปี ช่วงที่ 3 วันที่ 1 เม.ย.–31 ก.ค.56 อยู่ที่  3.25% บาทต่อปี และช่วงที่ 4 วันที่ 1 ส.ค.-28 พ.ย.56 อยู่ที่ 4.00% บาทต่อปี เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับ 3.40% บาทต่อปี ทั้งนี้ผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีเงินฝาก

อย่างไรก็ตาม หากผู้ฝากถอนเงินหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลาหรือก่อนวันที่  29 พ.ย. 2556  ธ.ก.ส. จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงิน 1% ของต้นเงินที่ถอน แต่ไม่น้อยกว่าครั้งละ 500 บาท ยกเว้น การถอนเงินฝากกรณีผู้ฝากเสียชีวิต

นายอรุณ กล่าวว่า ธ.ก.ส. ตั้งเป้าว่าจะมีผู้มาฝากเงินในส่วนนี้ 5.5 หมื่นล้านบาท โดยเงินที่ได้จะไปทดแทนเงินฝากโครงการเงินฝากดอกเบี้ยสุขใจ 6 และ 7 รวมถึงโครงการเงินฝากอุ่นใจ ที่ครบกำหนดไปแล้วเมื่อเดือนส.ค. ที่ผ่านมา