ที่ประชุมผู้ถือหน่วยกองทรัสต์ FTREIT อนุมัติออกหุ้นกู้ 1.4 หมื่นล้านบาท

วันที่ 29 ม.ค. 2563 เวลา 16:13 น.
ที่ประชุมผู้ถือหน่วยกองทรัสต์ FTREIT อนุมัติออกหุ้นกู้ 1.4 หมื่นล้านบาท
รองรับลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของ FTREIT และชําระหนี้ที่จะถึงกําหนดชําระในอนาคต

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) หรือ “FIRM” ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ “FTREIT”เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของ FTREIT

โดยการออกหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจํานวนไม่เกิน 780,716,114 หน่วย และอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ FTREIT โดยมียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 14,000 ล้านบาท เพื่อลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์ FTREIT เพิ่มเติมในอนาคต และ/หรือ เพื่อชําระหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเพื่อลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์ และ/หรือ เพื่อชําระหนี้เงินกู้ยืมที่จะถึงกําหนดชําระในอนาคต

สำหรับปีนี้ บริษัท FIRM ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ได้เตรียมแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินคุณภาพสูงจากกลุ่ม FPT ตลอดจน สินทรัพย์จากนอกกลุ่ม เพื่อสร้างการเติบโตให้แก่กองทรัสต์ FTREIT ประกอบกับความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งของ FIRM รวมถึงการรักษาอัตราการต่อสัญญาเช่า และอัตราการเช่าพื้นที่โรงงานและคลังสินค้า ให้อยู่ในระดับที่สูง บริษัทจึงมั่นใจว่า จะสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีเช่นนี้ได้อย่างต่อเนื่อง และยังคงเดินหน้าหาโอกาสในการลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพเพื่อสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ FTREIT ต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กองทรัสต์ FTREIT มีสินทรัพย์คุณภาพสูงเพื่อการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ภายใต้การบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 554 ยูนิต หรือ คิดเป็นพื้นที่เช่ากว่า 1,678,475 ตารางเมตร รวมมูลค่าสินทรัพย์กว่า 37,049 ล้านบาท นอกจากนี้ สินทรัพย์ทั้งหมดยังตั้งอยู่บนทำเลยุทธศาสตร์ของภาคอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ทั่วประเทศไทย ทำให้ปัจจุบัน กองทรัสต์ FTREIT ยังคงครองตำแหน่งกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต