บลจ.ไทยพาณิชย์ โชว์บริหารกองทุน Risk Target Fund

วันที่ 25 ก.ย. 2562 เวลา 16:09 น.
บลจ.ไทยพาณิชย์ โชว์บริหารกองทุน Risk Target Fund
จ่ายปันผล SCBSMART 2,3 และ 4 กว่า 63 ล้านบาท

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.)ไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมผสมซึ่งมีการจัดพอร์ตการลงทุนในรูปแบบ Risk Target Fund ตามระดับความเสี่ยง พร้อมกัน 3 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ทแพลน 2 (SCBSMART2) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ทแพลน 3 (SCBSMART3) และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ทแพลน 4 (SCBSMART4) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 2561 - วันที่ 31 ส.ค. 2562 รวมมูลค่ากว่า 63 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 26 ก.ย.นี้

ทั้งนี้ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ทแพลน 2 จ่ายปันผลในอัตรา 0.2646 บาทต่อหน่วย นับเป็นการจ่ายปันผลครั้งที่ 7 (นับจากจัดตั้งเมื่อ 26 ก.ย.2555) รวมจ่ายปันผลแล้วทั้งสิ้น 1.7346 บาทต่อหน่วย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 จ่ายปันผลในอัตรา 0.1561 บาทต่อหน่วย เป็นการจ่ายปันผลครั้งที่ 6 (นับจากจัดตั้งเมื่อ 26 ก.ย.2555) รวมจ่ายปันผลแล้ว 1.5664 บาทต่อหน่วย ส่วนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ทแพลน 4 จ่ายปันผลในอัตรา 0.6383 บาทต่อหน่วย เป็นการจ่ายปันผลครั้งที่ 6 (นับจากจัดตั้งเมื่อ 26 ก.ย.2555) รวมจ่ายปันผลแล้ว 2.1683 บาทต่อหน่วย

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ทแพลน 2,3 และ 4 มีการจัดสรรสินทรัพย์โดยควบคุมมูลค่าความเสี่ยง (Value-at-Risk หรือ VaR) ให้อยู่ในกรอบที่กำหนด ประมาณ -5%,-10% และ-15% ต่อปีตามลำดับ มีนโยบายลงทุนในตราสารที่หลากหลาย อาทิ ตราสารหนี้ หุ้น เงินฝาก กองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ โดยกองทุนสมาร์ทแพลน 2 จะลงทุนในหุ้นไม่เกิน 25% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย ทั้งนี้มีผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอยู่ 5.18% ต่อปี (ข้อมูล ณ 23 ก.ย.2562)

กองทุนสมาร์ทแพลน 3 จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นไม่เกิน 34% รวมทั้งยังมีการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 35% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างสูง โดยกองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับเป็นกองทุน 4 ดาว ประเภท Thailand Fund Conservative Allocation ของมอร์นิ่งสตาร์ (ข้อมูล ณ 31 ก.ค.2562) มีผลการดำเนินตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันอยู่ที่ 8.65% ต่อปี (ข้อมูล ณ 19 ก.ย.2562)

ขณะที่กองทุนสมาร์ทแพลน 4 จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นไม่เกิน 43 % รวมทั้งลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 36% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง โดยมีผลการดำเนินตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันอยู่ที่ 12.31% ต่อปี (ข้อมูล ณ 19 ก.ย.2562)