กรุงเทพประกันภัยกำไรสวนกระแสจ่ายปันผลอีก5บาทต่อหุ้น

วันที่ 03 มี.ค. 2563 เวลา 21:24 น.
กรุงเทพประกันภัยกำไรสวนกระแสจ่ายปันผลอีก5บาทต่อหุ้น
กรุงเทพประกันภัย กำไรสุทธิ 2,451.3 ล้านบาท จ่ายปันผลอีก 5 บาทต่อหุ้น รวมทั้งปี 14 บาทต่อหุ้น

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 21,008.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีเบี้ยประกันภัย 17,326.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.3%

มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงินแล้ว 1,161.4 ล้านบาท ลดลง 20.9% รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,624.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.3% มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,786.0 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 2,451.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ 1.8% และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 23.02 บาท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5 บาท รวมทั้งปี 2562บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 14 บาทต่อหุ้น