ฟิทช์คงอันดับเมืองไทยประกันชีวิตที่"BBB+"

วันที่ 09 ก.ย. 2556 เวลา 19:35 น.
ฟิทช์คงอันดับเมืองไทยประกันชีวิตที่"BBB+"
ฟิทช์ เรทติ้งส์ คงอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตที่ BBB+

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (Insurer Financial Strength (IFS)) ทั้งสากลและในประเทศ ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต  หรือ MTL ที่ ‘BBB+’ และ ‘AA+(tha)’ 

อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินดังกล่าว สะท้อนถึงสถานะในอุตสาหกรรมของบริษัทที่มีความแข็งแกร่ง ความสามารถในการทำกำไรที่ดี รวมทั้งระดับเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินยังคำนึงถึงการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้แก่ Ageas Insurance International N.V. (Ageas) (อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ (IDR) ที่ ‘A-’ แนวโน้มมีเสถียรภาพ) และธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK (อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ (IDR) ที่ ‘BBB+’ แนวโน้มมีเสถียรภาพ) ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทย โดย Ageas ให้การสนับสนุนในด้านการดำเนินงานและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในขณะที่ ธนาคารกสิกรไทย มีความร่วมมือในด้าน Bancassurance หรือการขายประกันผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคาร

แนวโน้มอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินมีเสถียรภาพ สะท้อนความเห็นของฟิทช์ว่า บริษัทจะยังมีความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งจากการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับและการบริหารค่าใช้จ่ายที่ดี ในขณะที่คงไว้ซึ่งฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง

ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในปี 2555 และในช่วงครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ของปี 2556 จากการที่เบี้ยประกันภัยรับเติบโตอย่างมาก และค่าใช้จ่ายต่อเบี้ยประกันภัยที่ค่อนข้างคงที่ เบี้ยประกันภัยรับของบริษัทเท่ากับ 4.9 หมื่นล้านบาทในปี 2555 เติบโต 29% จากปีก่อนหน้า ในขณะที่กำไรสุทธิเติบโต 41% จากการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับดังกล่าว และอัตราภาษีเงินได้ที่ลดลงจากมาตรการของภาครัฐ สำหรับในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ กำไรสุทธิเติบโต 43% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยได้ประโยชน์จากเบี้ยประกันภัยรับที่เพิ่มขึ้น 26% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และอัตราภาษีเงินได้ที่ปรับลดลงอีกในปีนี้ อัตราส่วนกำไรก่อนภาษีเงินได้ต่อสินทรัพย์ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 4.7% จากระดับ 4.1% ในปี 2555

การที่บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับเติบโตสูง เป็นผลมาจากการที่อุตสาหกรรมประกันชีวิตของไทยมีการเติบโตที่ดี รวมถึงการที่บริษัทสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยรับรวมของธุรกิจประกันชีวิตไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้น 16.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ทั้งที่การเติบโตของเศรษฐกิจชะลอตัวลง เนื่องจากการที่ประชาชนมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการประกันชีวิตมากขึ้น และการที่อัตราการทำประกันชีวิตของคนไทยยังอยู่ในระดับต่ำ

บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดในเบี้ยประกันภัยรับรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดับ 14% ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 (2555: 12.5%) ยังคงเป็นอันดับสองรองจากบริษัท เอไอเอ   ประเทศไทย (อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินในประเทศ (IFS) ที่ ‘AAA’ แนวโน้มมีเสถียรภาพ) ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดในเบี้ยประกันภัยรับรวม 24.1% อย่างไรก็ดี บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดในเบี้ยประกันภัยรับเฉพาะในส่วนเบี้ยประกันภัยรับปีแรกเพิ่มขึ้นเป็น 18.5% ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 (2555: 16.6%) เป็นอันดับหนึ่งเป็นครั้งแรก ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทเป็นผู้นำในเบี้ยประกันภัยรับรวมผ่านช่องทางธนาคาร หรือ bancassurance โดยมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในครึ่งปีแรกของปีนี้ ที่ระดับ 24.4% เพิ่มขึ้นจาก 22.3% ในปี 2555

สำหรับ ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต ได้แก่ การที่ความแข็งแกร่งของเครือข่ายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการลดช่องว่างของบริษัทและผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบัน ได้แก่ บริษัท เอไอเอ จำกัด - ประเทศไทย โดยที่บริษัทยังสามารถคงไว้ซึ่งความมั่นคงด้านเงินกองทุนและเสถียรภาพของความสามารถในการทำกำไรเมือง

ปัจจัยที่มีผลในทางลบต่ออันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน ได้แก่ การที่สถานะเงินกองทุนของบริษัทปรับตัวอ่อนแอลงอย่างมาก โดยมีระดับเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎ RBC ลดลงต่ำกว่า 180% เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง หรือหากสถานะในอุตสาหกรรมของบริษัท หรือความสามารถในการทำกำไร มีการปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ