ทอ.ให้SMEมีส่วนร่วมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานไทย

วันที่ 20 พ.ค. 2563 เวลา 19:47 น.
ทอ.ให้SMEมีส่วนร่วมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานไทย
ผบ.ทอ.ประชุมผอ.สสว. และThai Subconร่วมมือผลักดันอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในประเทศ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาทหารอากาศ ได้เป็นประธานในการประชุมร่วมกับนายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) รวมทั้งการเยี่ยมชมกิจการการซ่อมบำรุงอากาศยานของ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสววรค์ โดยมีพลอากาศเอก ศิริพล ศิริทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ให้การต้อนรับ

การประชุมและเยี่ยมชมกิจการของ TAIถือว่าเป็นการสานต่อจากเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ สสว.ได้นำคณะ Thai Subcon ได้เข้าพบกรรมการผู้จัดการ TAI เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการที่จะสนับสนุน ให้ผู้ประกอบการที่เป็น SME ได้มีโอกาสเป็นผู้จัดหาสินค้า การบริการ รวมถึงการร่วมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานที่ใช้ในการซ่อมบำรุงอากาศยาน โดยเฉพาะอากาศยานของกองทัพอากาศ เป็นโจทย์การผลิตล่วงหน้า

สำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุมและเยี่ยมชมกิจการบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีขีดความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนให้กับอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ อยู่แล้ว ได้มองเห็นภาพว่าการซ่อมบำรุงอากาศยานมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน ชิ้นส่วน อะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงอากาศยาน และทราบว่าศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะสามารถต่อยอดสู่การ สร้างหรือผลิตชิ้นงานที่เป็นองค์ประกอบในการซ่อมบำรุงอากาศยานได้หรือไม่

รวมทั้งการกำหนดแนวทางความ ร่วมมือในการที่จะสนับสนุนการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล ในอุตสาหกรรม New S-CURVE ที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในประเทศ และเป็นไปตาม นโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างงานและรายได้หมุนเวียนภายในประเทศ เป็นการลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ

บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2546 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอากาศยานให้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยมีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับกองทุนสวัสดิการกองทัพอากาศเป็นผู้ถือหุ้น ในสัดส่วน 51 : 49