พาณิชยเตือนธุรกิจ4แสนรายส่งงบการเงิน

  • วันที่ 01 พ.ค. 2554 เวลา 20:32 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตือนธุรกิจ 4 แสนราย ส่งงบการเงินใน31พ.ค.ไม่ส่งเจอโทษปรับและดำเนินคดีทุกราย          นายอิทธิพล ช้างหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ขอแจ้งเตือนผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ กว่า 4 แสนราย ที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธ.ค.2553 มีหน้าที่ต้องนำส่งงบการเงินต่อกรมฯ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยถ้าเป็นกรณีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องนำส่งงบการเงินภายในห้าเดือนนับแต่วันปิดรอบบัญชี คือ ภายในวันที่ 31 พ.ค.2554

สำหรับกรณีบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ต้องนำเสนองบการเงินต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดรอบบัญชี โดยต้องอนุมัติงบการเงินภายในเดือนเม.ย.2554 และต้องนำส่งงบการเงินภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น สำหรับธุรกิจที่ไม่นำส่งงบการเงิน หรือไม่ส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดจะมีความผิดต้องโทษปรับ โดยกรมฯ จะดำเนินคดีกับธุรกิจที่ไม่นำส่งงบการเงินทุกราย
         
ทั้งนี้ ในการจัดส่งงบการเงิน กรมฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจ โดยได้ลดจำนวนงบการเงินที่ต้องนำส่งเหลือเพียงชุดเดียวทั่วประเทศ และสามารถนำส่งงบการเงินได้ 2 ช่องทาง คือ ทางไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ นำส่งด้วยตนเอง ณ หน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่ 1.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี 2.สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-5 กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สาขาปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สุรวงศ์ และศรีนครินทร์ 3.สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ทั่วประเทศ และอีก 4 สาขาที่เปิดให้บริการใหม่ ได้แก่ สาขาหัวหิน พัทยา สมุย และแม่สอด.

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ