“วังจันทร์วัลเลย์”ขึ้นแท่น Smart City เมืองอัจฉริยะของไทย

วันที่ 24 ธ.ค. 2564 เวลา 20:06 น.
“วังจันทร์วัลเลย์”ขึ้นแท่น Smart City เมืองอัจฉริยะของไทย
ปตท.รับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ “วังจันทร์วัลเลย์” ชู Smart City ของไทยพัฒนาพื้นที่ 7 ด้าน ปักธงฮับนวัตกรรมในภูมิภาค

นายชาญศักดิ์  ชื่นชม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่า ปตท.ได้เข้ารับมอบใบประกาศและตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย จาก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่ วังจันทร์วัลเลย์ (WANGCHAN VALLEY) เป็น 1 ใน 15 โครงการที่ผ่านการรับรอง การเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะตามหลักเกณฑ์การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ 1.มีการกำหนดพื้นที่และเป้าหมายชัดเจน 2.มีแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง 3.มีระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลเมืองที่ปลอดภัย 4.มีบริการเมืองอัจฉริยะตามลักษณะ 7 ด้าน และ 5.มีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

สำหรับวังจันทร์วัลเลย์ มีพื้นที่กว่า 3,454 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เป็นโครงการเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ ในรูปแบบ Smart Natural Innovation Platform ที่ตั้งเป้าเป็นเมืองหลวงแห่งนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดของประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่สำคัญ ได้แก่ 1.พื้นที่เพื่อการศึกษา (Education Zone) 2.พื้นที่เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Innovation Zone) และ 3.พื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก ที่พักอาศัยและสันทนาการ (Community Zone) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นต้นแบบ ‘เมืองอัจฉริยะ’ (Smart City) ครบทั้ง 7 ด้าน  ประกอบด้วย 1.Smart Environment  2.Smart Governance 

3.Smart Mobility 4.Smart Energy 5.Smart Economy 6.Smart Living และ 7.Smart People ภายใต้ศักยภาพของพื้นที่และความร่วมมือจากพันธมิตรในทุกภาคส่วนที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการช่วยยกระดับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยให้ทัดเทียมสากล และก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมในระดับภูมิภาคได้ต่อไปในอนาคต