ดาว ย้ำศักยภาพผลิตวัสดุจากขยะรีไซเคิล เสริมแกร่งฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนประเทศไทย

วันที่ 08 ก.ย. 2564 เวลา 17:54 น.
ดาว ย้ำศักยภาพผลิตวัสดุจากขยะรีไซเคิล เสริมแกร่งฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนประเทศไทย
ดาว - วว. เดินหน้าร่วมหนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน แก้ปัญหาขยะพลาสติกด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยี หนุนชุมชนต้นแบบมุ่งขยายผลลดขยะอย่างยั่งยืน

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ผู้พัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่างๆด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า บริษัทมีความพร้อมและมุ่งมั่นผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านความร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อผลักดันแนวทางดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะการผลิตวัสดุจากของเหลือใช้ หรือ ขยะโดยนำมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำกลับมาใช้ได้ใหม่ 

โดยบริษัท จะนำจุดแข็งเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มคุณค่าขยะ อาทิ  การนำพลาสติกที่ใช้แล้ว หรือ ขยะอินทรีย์ (ออร์แกนิค)ประเภทต่างๆที่ได้จากชุมชน นำมาพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์มาใช้หมุนเวียนได้ใหม่ เป็นต้น

ล่าสุด บริษัทได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)ในโครงการ“วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ นวัตกรรม นำสู่การพัฒนาคุณภาพขยะพลาสติกในชุมชนอย่างยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมการนำผลงานการวิจัย และพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาแก้ปัญหาขยะชุมชนและพลาสติกที่ใช้แล้ว ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะรีไซเคิล

โดยโครงการฯ ยังจะเข้ามามีส่วนร่วมสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ อย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน สอดคล้องงกับนโยบาย BCG Economy ของภาครัฐ ซึ่งดาวและวว.มีแนวคิดการทำงานร่วมกัน  อาทิ การพัฒนาและผลิตพลาสติกเพื่อเข้าสู่วงจรการนำกลับมาใช้ใหม่(รีไซเคิล) พร้อมช่วยประสานงานร่วมกับเครือข่ายชุมชนต่างๆ และสนับสนุนบุคคลากรด้านต่าง เพื่อพัฒนาและต่อยอดให้เป็นรูปธรรม เพื่อขยายต่อไปยังชุมชน ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ในอนาคต

ด้วยจากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าปริมาณขยะในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นถึง 15% เฉลี่ยจากวันละ 5,500 ตันเพิ่มเป็น 6,300 ตันต่อวัน แต่สามารถนำเข้าสู่ระบบรีไซเคิลได้เพียง 23%เท่านั้น 

ขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการป้องกันขยะพลาสติกหลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อมและลดปัญหาการสะสมขยะในชุมชน รัฐบาลจึงได้มีเป้าหมายในการนำขยะพลาสติกกลับมารีไซเคิล 100%ภายในปี2570  เพื่อใหเ้กิดการขับเคลื่อนระบบรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

“ดาว และ วว. จะนำความเชี่ยวชาญของทั้งสององค์กรมาทำงานร่วมกัน ทั้งด้านวัสดุศาสตร์และประสบการณ์ ในการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชนของดาว มาผสานกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของวว.เริ่มจากการต่อยอดในชุมชนต้นแบบที่ทั้งสององค์กรได้เคยดำเนินการไปก่อนหน้านี้ ก่อนจะขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆในอนาคต”  นายฉัตรชัย กล่าว

โดยยังสอดคล้อง กับเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ ดาว ประกาศไปเมื่อปีที่ผ่านมา คือ “การหยุดขยะพลาสติก” โดยตั้งเป้าจะผลักดันให้พลาสติกที่ใช้แล้วจำนวน 1 ล้านตันจากทั่วโลกถูกเก็บกลับมาใช้ประโยชน์หรือรีไซเคิล ทั้งผ่านกิจกรรมที่ดาวดำเนินการเองและโครงการความร่วมมือ 

ด้าน ศ.(วิจัย)ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(อว.) กล่าวว่า โครงการ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาคุณภาพขยะพลาสติกในชุมชนอย่างยั่งยืน”ประกอบด้วยกิจกรรม 5อย่างหลักในระยะ3ปีได้แก่ 

1.ยกระดับศูนย์คัดแยกพลาสติกใช้แล้ว เพื่อพัฒนาร้านรับซื้อของเก่าและชุมชน โดยเน้นการจัดการ พลาสติกใช้แล้ว รวมถึง เทคโนโลยีการแปรรูปขยะเศษอาหารและของเหลือทิ้ง ภาคการเกษตร โดยจะนำร่องที่ชุมชนวังหว้า อ.แกลง จังหวัดระยอง 2.สร้างมาตรฐานพลาสติกรีไซเคิลโดยคิดวิธีการและเครื่องมือ เพื่อตรวจสอบและตรวจวัดคุณภาพพลาสติก เช่น การตรวจสอบความหนาแน่น /วิธีตรวจวัดโดยชุมชน

3.พัฒนาหลักสูตรด้าน“การจัดการขยะให้เป็นศูนย์” เน้นการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะ ด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน 4.พัฒนาการใชเ้ครื่องมือonline เน้นการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการจัดการขยะที่เชื่อมต่อระหว่างชุมชนและผู้ประกอบการที่มีความพร้อมอย่างเป็นรูปธรรมและ 5.ถอดบทเรียนความสำเร็จการจัดการขยะชุมชนที่สำเร็จ เพื่อทำเป็นคู่มือสำหรับนำไปขยายผลในชุมชนอื่นๆ ต่อไป