เลื่อนอีก!!! ประกาศโรงไฟฟ้าชุมชน เปิดทาง 33รายทบทวนด้านเทคนิค

วันที่ 26 ส.ค. 2564 เวลา 12:10 น.
เลื่อนอีก!!! ประกาศโรงไฟฟ้าชุมชน เปิดทาง 33รายทบทวนด้านเทคนิค
กกพ.ยืดเวลาพิจารณาโรงไฟฟ้าชุมชน สั่งกฟภ.ทบทวนผู้ไม่อุทธรณ์ 33 ราย ตั้งข้อสังเกตทำข้อเสนอผิดเหมือนกัน คาดประกาศผู้ผ่านคัดเลือก 23 ก.ย.นี้

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. มีมติเห็นชอบปรับเลื่อนกรอบระยะเวลาในการพิจารณาข้อเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564 ใหม่ ส่งผลให้ต้องเลื่อนวันประกาศผลการพิจารณาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเป็นวันที่ 23 กันยายน 2564 จากกำหนดเดิมในวันที่ 2 กันยายน 2564 ล่าช้า 21 วัน จากกำหนดการเดิม

“สาเหตุที่ต้องเลื่อนกรอบระยะเวลาการพิจารณาผลการคัดเลือกโรงไฟฟ้าชุมชนฯ ออกไป เพราะต้องการขยายเวลาและเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่อุทธรณ์ผลการพิจารณาทางเทคนิคจำนวน 33 ราย ได้รับการพิจารณาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) อีกครั้ง ภายใต้หลักการและแนววินิจฉัยเดียวกับการพิจารณาอุทรณ์ของ กกพ.” นายคมกฤช กล่าว

นายคมกฤช  กล่าวว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผู้ไม่ผ่านผลการตัดสินทางเทคนิค ซึ่งแต่งตั้งโดย กกพ. พบว่า เงื่อนไข และหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคในบางประเด็น อาจจะทำให้ผู้ยื่นฯมีเข้าใจคลาดเคลื่อน ส่งผลให้ข้อเสนอทางเทคนิคหลายรายผิดพลาดในประเด็นเดียวกัน จึงเสนอให้เลื่อนกรอบเวลา และมอบหมายให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้พิจารณาทบทวนข้อเสนอทางเทคนิคเฉพาะของผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาทางเทคนิคและไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ทั้ง 33 รายอีกครั้งเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและให้ได้สิทธิ์โดยเท่าเทียมกันจากแนวทางการพิจารณาวินิจฉัย

สำหรับความคืบหน้า และผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ของ กกพ.ในวันที่ 25 ส.ค. นี้พบว่า มีจำนวนผู้ยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาในขั้นตอนของข้อเสนอทางเทคนิค ทั้งสองประเภทเชื้อเพลิงคือ โรงไฟฟ้าชีวภาพ และชีวมวลรวมกันจำนวน 118 รายผ่านการพิจารณาทางเทคนิคในขั้นตอนอุทธรณ์จำนวน 74 ราย และไม่ผ่านการพิจารณาทางเทคนิคในขั้นอุทธรณ์จำนวน 44 ราย โดยกกพ.มีมติให้ กฟภ. พิจารณาผู้ที่ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาจำนวน 33 รายอีกครั้งเพื่อความเป็นธรรมและให้ประกาศผลผู้ที่ผ่านการพิจารณาเทคนิคเพิ่มเติมทั้งหมดภายในวันที่ 15 ก.ย. 64

อย่างไรก็ตามกรอบระยะเวลาในการดำเนินการโครงการใหม่ ประกอบด้วย1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) พิจารณาคำขออุทธรณ์ด้านเทคนิคภายในวันที่ 15 ก.ย. 2.คณะอนุกรรมการพิจารณาคำเสนอขอขายไฟฟ้า ภายใน 22 ก.ย.  3.สำนักงานกกพ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกร่วม โครงการ 23 ก.ย.

4. กฟผ.แจ้งลงนามการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก  30 ก.ย. 5.ลงนามซื้อขายไฟฟ้าภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันประกาศหรือภายในวันที่ 21 ม.ค. 2565  

นอกจากนี้ จากการเปลี่ยนแปลงกรอบระยะเวลาดังกล่าว ส่งผลให้ต้องปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ โดยปรับกำหนดวัน SCOD เป็นภายใน 36 เดือนนับจากวันลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (ภายใน 21 ม.ค.68) และเห็นควรให้ใช้ Grid Capacity ปี 2567 ของ การไฟฟ้าในการประเมินข้อเสนอด้านราคา