BTS กำไรเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น 212% จากปีก่อน

วันที่ 18 ส.ค. 2564 เวลา 07:00 น.
BTS กำไรเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น 212% จากปีก่อน
BTS แจ้งไตรมาส 1 ปี 2564/65 สามารถสร้างผลกำไรที่แข็งแกร่ง 1,383 ล้านบาทเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น 212% จากปีก่อน

บริษัทบีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ( BTS ) แจ้งผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2564/65 (สิ้นสุดมิ.ย .2564 ) สามารถสร้างผลกำไรที่แข็งแกร่ง โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 1,383 ล้านบาทเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น 212% จากปีก่อน เป็นกำไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำจำนวน 1,020 ล้านบาท (เติบโตอย่างงแข็งแกร่ง 121% จากปีก่อน)

• ด้านรายได้รวม จำนวน 9,553 ล้านบาท ลดลง 11% จากปีก่อน สำเหตุหลักมาจากการบันทึกรายได้จาการให้บริการติดตั้งระบบแลการจัดหารถไฟฟ้าขบวนใหม่ สำหรับโครงการส่วนต่อขยายสีเขียวที่ลดลงเนื่องจากอยู่ในส่วนท้ายของการก่อสร้าง

• ทั้งนี้จากการเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสีเขียวอย่างเต็มรูปแบบ ในเดือนธ.ค. 2563 ส่งผลให้รายได้จาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงเติบโตเป็นอย่างมาก โดยเพิ่ม 35 % จากปีก่อนเป็น 1,557 ล้านบาท

• รายได้จากธธุรกิจ MIX เพิ่มขึ้น 34% จำกปีก่อน เป็น 658 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากการเติบโตของทั้งธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านและธุรกิจบริการด้านดิจิทัล

• กำไรจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยและภาษี (Recurring EBITDA) จำนวน 2,312 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 52% จากปีก่อน จากปีก่อน ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า และบริษัทร่วม รายได้ดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้น รวมถึงผลกำรดำเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจ MOVE, MIX และ MATCH

ทั้งนี้บีทีเอส กรุ๊ป เป็นบริษัทในกลุ่มขนส่งทางรางแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับกำรรับรองว่าเป็นบริษัท ที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ carbon neutral rail transportation company โดยได้รับการรับรองจากองค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)