บีทีเอส คุมเข้มโควิด ช่วงล็อกดาวน์ เว้นระยะห่าง วิ่งบริการถึง 3 ทุ่ม

วันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 19:10 น.
บีทีเอส คุมเข้มโควิด ช่วงล็อกดาวน์ เว้นระยะห่าง วิ่งบริการถึง 3 ทุ่ม
บีทีเอส บีอาร์ที สายสีทอง ขานรับย้ำมาตรการป้องกัน โควิด– 19 ช่วงล็อกดาวน์ เปิดให้บริการถึง 21.00 น. กำชับเว้นระยะห่าง 0.50-1 เมตร

นายสุรพงษ์  เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส  เปิดเผยว่า ขณะนี้รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าสายสีทอง และรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที ได้ปรับเวลาปิดให้บริการเป็นเวลา 21.00 น. ซึ่งผู้โดยสารสามารถเข้าระบบรถไฟฟ้าก่อน 21.00 น. จะมีรถไฟฟ้าส่งถึงปลายทางทุกสถานี ส่วนเวลาเปิดให้บริการยังคงเดิมตามปกติ

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามที่รัฐบาลได้ประกาศในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) และตามประกาศกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เรื่องมาตรการพึ่งปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางราง ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ 11) ได้ออกมาตรการขอความร่วมมือให้ระบบขนส่งทางรางถือปฏิบัติเพิ่มเติม โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงเน้นมาตรการการป้องการแพร่ระบาดฯ ในรถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าสายสีทอง และรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที อย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อปฏิบัติ ดังนี้

1.ผู้โดยสารทุกท่าน ต้องสวมหน้ากากอนามัย / หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ใช้บริการ  2.ตรวจคัดกรองอุณหภูมิของผู้โดยสารก่อนเข้าใช้บริการ อุณหภูมิต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และคัดกรองสุขภาพของเจ้าหน้าที่ ทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ 3. จัดจุดบริการแอลกอฮอล์ ทุกทางเข้า-ออกสถานี

4.ควบคุมความหนาแน่นของผู้โดยสาร และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 0.50-1 เมตร  ขอความร่วมมืองดการพูดคุยภายในขบวนรถ  5. เพิ่มความถี่ในการฉีดพ่น และเช็ดทำความสะอาดภายในขบวนรถไฟฟ้า และจุดสัมผัสร่วม ภายในสถานีทุกชั่วโมง และบริเวณรอบสถานีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ  6.จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการแอลกอฮอล์เคลื่อนที่เพิ่มเติม บนชั้นชานชาลาสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกช่วงเวลา

ทางบริษัทฯ พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดอัตราการแพร่ระบาดฯ อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันให้ผู้โดยสารทุกท่านเดิยทางปลอดภัยจากเชื้อไวรัสฯ