บีโอไอขอความกรุณาส่งเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์

วันที่ 13 ก.ค. 2564 เวลา 13:31 น.
บีโอไอขอความกรุณาส่งเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสนับสนุนการปฏิบัติงานจากที่พัก (Work From Home)

กรุณาส่งเอกสารถึงบีโอไอผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

เอกสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน

ผ่านทาง Line Official Account

  • กองส่งเสริมการลงทุน 1-4
  • กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 1-2

เอกสารจากหน่วยงานราชการ

  • ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: saraban@boi.go.th 

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

โทร. 0 2553 8111 กด 3

อีเมล head@boi.go.th 

เว็บไซต์ www.boi.go.th 

**ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ**