รัฐ-เอกชนเร่งสกัดคลัสเตอร์โรงงาน พบติดโควิด 149 แห่ง 7.7 พันคน

วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 17:30 น.
รัฐ-เอกชนเร่งสกัดคลัสเตอร์โรงงาน พบติดโควิด 149 แห่ง 7.7 พันคน
อุตสาหกรรม-แรงงาน ออกมาตรการเข้มป้องกัน-ควบคุมการแพร่ระบาดโควิดในภาคอุตสาหกรรม สั่งทุกโรงงานประเมินตนเอง สุ่มตรวจ เร่งฉีดวัคซีน ยึดหลัก “Online - Onsite - Upgrade - Vaccine”

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ  รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายสุชาติ ชมกลิ่น  รมว.แรงงาน  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผ่านออนไลน์ในระบบ Zoom ถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด -19) ว่า การขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการโรงงานจะทำด้วยหลักการ “Online - Onsite - Upgrade -Vaccine” ประกอบไปด้วย

1. Online - ให้โรงงานประเมินตนเอง พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือโรงงานทั่วประเทศ ประเมินตนเองผ่าน Platform online : Thai Stop Covid plus และ Thai Save Thai ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายน  โดยกลุ่มเป้าหมายแรกเป็นโรงงานที่มีคนงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ซึ่งมีจำนวน 3,304 ราย ให้แล้วเสร็จภายใน 15 มิถุนายน ซึ่งล่าสุดพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีการประเมินตนเองผ่าน Platform เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1,722 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 52

2. Onsite – จัดทีมแนะนำและติดตามการประเมินตนเอง โดยให้สำนักอุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานในพื้นที่ของกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) ร่วมกันจัดทีมสุ่มตรวจประเมินโรงงานในพื้นที่ (On-site) ให้ได้ร้อยละ 10-20 ของสถานประกอบการเป้าหมาย อาทิ สถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญในพื้นที่ สถานประกอบการที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 สถานประกอบการที่ได้คะแนนการประเมินตนเองในแฟลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กำกับและติดตาม ผลการประเมินตนเองของโรงงานในพื้นที่และรายงานข้อมูลตามแผนการตรวจประเมินเสนอผลการรายงานมายังกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นรายสัปดาห์ โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิถุนายน

นายสนั่น  อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19ในสถานประกอบการกิจการโรงงาน มีจำนวนโรงงานที่พบการแพร่ระบาด 149 แห่ง มีผู้ติดเชื้อ 7,777 คน ในพื้นที่ 21 จังหวัดทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2564)

“การหารือกัน ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเนื่องจากคนที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมนั้นมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งหอการค้าฯ พร้อมสนับสนุนภาครัฐอย่างเต็มที่ ยินดีเป็นจุดเชื่อมโยง ประสานความร่วมมือไปยังเครือข่ายต่างๆ ทั้ง หอการค้าจังหวัด และ สมาคมการค้า ให้เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนตามแนวทางที่ได้มีการหารือกันไว้”